การจ้างงานไทย-สหรัฐ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการรายงาน ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจของทั้งในและต่าง ประเทศ โดยผมขอเริ่มที่ตัวเลขภาวะการ ทา�งานของประเทศไทย ทั้งประชากร กา�ลัง แรงงาน และการทา�งาน ซึ่งประเด็นสา�คัญ ของภาวะการทา�งานของคนไทยช่วง7 เดือน ปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พอจะสรุปได้ดังนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.