“บิ๊กตู่” โชว์วิสัยทัศน์เวทีจี20

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

รูดม่�นปิดฉ�กไปอย่�งสวยง�มสำ�หรับเวทีประชุมผู้นำ�กลุ่มประเทศอุตส�หกรรม ชั้นนำ� และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง (จี20) ที่นครห�งโจว ส�ธ�รณรัฐประช�ชน จีน ระหว่�งวันที่ 4-5 ก.ย.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในก�รประชุม ผู้นำ�กลุ่มจี 20 เรื่อง “ก�รพัฒน�ทมีี่คว�มเชื่อมโยงและครอบคลุม”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.