น า้�ต้นทุน

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ด้วยภูมิศาสตร์ประเทศที่เหมาะกับ การเกษตร มีฝนเฉลี่ยปีละ 1,570 มม. ราว 120-150 วัน ได้ปริมาณนำ้า 7 แสนล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีอ่างเก็บนำ้าขนาด ใหญ่ 33 แห่ง ความจุรวม 7 หมื่นล้าน ลบ.ม. กักเก็บได้จริง 4.2 หมื่นล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าความต้องการ ดังนี้ ความ พยายามจะกัก ดัก เก็บนำ้า จึงต้องอยู่คู่กับ ประเทศไทย

ซึ่งมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่างกับ การทา�แหล่งกักเก็บ ทั้งอ่างเก็บนา้�และเขื่อน โดยฝ่ายไม่ชอบเครื่องเก็บน้�าแบบนี้ ก็ควร เสนอวิธีที่น่าเชื่อท�าจริงได้

วันก่อน ดร.สมเกียรติ ประจาวงษ์� รองอธิบดีกรมชลประทาน พาไปดูพื้นที่ สร้างอ่างเก็บน้�าและรับฟังเสียงสะท้อนจาก ราษฎร ในบริเวณจะก่อสร้างอ่างเก็บน้�า น้�า กิ ความจุ 52 ล้าน ลบ.ม. ที่ อ.ท่าวังผา และ บริเวณสร้างอ่างเก็บน้�า น้�ากอน จุ 73 ล้าน ลบ.ม. ที่ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งเป็นไปตาม ที่ราษฎรร้องขอ ตั้งแต่ปี 2552 โดยการรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่ต้องการ ให้สร้าง

ประโยชน์ที่จะเกิดจากอ่าง ได้แก่ การแก้ปัญหาขาดน ้�า หน้าแล้ง น้�าท่วมหน้า ฝน สร้างความชุ่มชื้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์น้�า เกิดอาชีพประมง พัฒนาเป็นโรงไฟฟ้า และแหล่งท่องเที่ยวได้

บริเวณที่จะก่อสร้าง จะใช้พื้นที่ 1,200-1,500 ไร่ อยู่ในเขตป่าโซนซี หรือป่า สงวน ซึ่งจากแผนที่และสภาพจริง มีทั้งเขาหัว โล้น บางส่วนชาวบ้านก็เข้าไปเพาะปลูกทา�กิน

ป่าเมืองน่าน ใคร ๆ ก็ทราบ เสียสภาพ ไปเยอะ เกิดความแห้งแล้ง แม้จะเร่งปลูก ทดแทน ก็คงกู้คืนได้ยาก สาหรับชาว� ชลประทานเห็นว่า อ่างเก็บน้�าจะทาให้เกิด� ความชุ่มชื้น ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงก็บอกว่า จะท �าให้เขารักษาป่าพื้นที่ต้นน้�าได้ดียิ่งขึ้น

การพิจารณาจัดสร้างอ่างเก็บน้�า 2 แห่ง นี้ พิจารณาเชิงยุทธศาสตร์ จัดว่าลงตัว เพราะ ลุ่มนา้�น่าน ภาคเหนือ เป็น 1 ใน 25 ลุ่มนา้�หลัก ของประเทศ พื้นที่ 22 ล้านไร่ ครอบคลุม 11 จังหวัด จากน่านลงมาถึงนครสวรรค์ ทั้งลุ่มน ้�า มีเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อย บา�รุงแดน จ.พิษณุโลก โดยฝนที่ตกลงมาเมือง น่าน ปีละ 6.5 พันล้าน ลบ.ม.ไหลลงเขื่อน สิริกิติ์เกือบทั้งหมด ตกค้างที่เมืองน่านแค่ 60 ล้าน ลบ.ม.

ข้อพิจารณาอีกประเด็นก็คือ พื้นที่ รับน ้�าส่วนใหญ่อยู่ทางลุ่มน ้�าด้านล่างใต้เขื่อน สิริกิติ์ แต่ลุ่มน ้�า ตอนบนแทบไม่ได้ประโยชน์ ทั้ง ๆ ที่เป็นแหล่งน้�าต้นทุนของเขื่อนสิริกิติ์ กรมชลฯจึงศึกษาเพื่อพัฒนาลุ่มน้�าน่านตอน บนว่าควรท�าอย่างไร โดยไม่ตั้งธงไว้ ได้ข้อ สรุปว่า ควรจะสร้างอ่างเก็บนา้�และฝายขนาด กลาง 17 แห่ง โดยอ่างเก็บน้�าทั้ง 2 เป็น โครงการที่เหมาะสมและมีความเร่งด่วน

ดร.สมเกียรติยากับตัวแทนชาวบ้าน้� ที่พบปะว่า พร้อมรับฟังข้อเสนอความคิด เห็นทุกประเด็น อยากได้แบบไหน ไม่ ต้องการอะไร ให้สื่อสารได้ตลอด

การสร้างอ่างเก็บน้�า มีทั้งพื้นที่ที่จะ เสียไปเพราะถูกนา้�ท่วม พื้นที่ได้รับประโยชน์ จากอ่างเก็บน้�า และมีผู้เสียประโยชน์ ราษฎร ที่ทากินในบริเวณที่น้�าจะท่วมถึง� ซึ่งแม้จะ ท �ากินในพื้นที่ป่า ไม่มีเอกสารแสดงการได้ สิทธิใช้พื้นที่ ก็ต้องรับฟัง

ชาวบ้านบางรายบอกว่า บริเวณสร้าง อ่างเก็บน้�า เป็นที่ผลิตล�าไย 10 ไร่และอะโว คาโด ท�ารายได้รวมกันปีละ 3 แสนบาท ตัวเลขนี้คงหายไป

แต่ฝ่ายที่จะได้ประโยชน์ เช่น พื้นที่ เกษตรแปลงใหญ่ สวนลา�ไยส่งออก รวม300 ราย ที่ ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง ก็เชื่อว่าจะ ได้ประโยชน์ ผลผลิตและรายได้เพิ่มเป็นร้อย ล้าน โดย สมรรถพล ขอดเตชะ ประธาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ลาไย)� เป็นตัวแทนที่ย ้�ากับ คณะกรมชลประทาน ขอให้อ่างเก็บน้�าเกิด ให้ได้ เพราะมั่นใจกับผลดีที่จะเกิด

อ่างเก็บนำ้า 2 แห่ง จะลงมือสร้าง ตั้งแต่ปี 2561 จึงมีเวลาที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ ผลกระทบจะแสดงความเห็น ข้อสงสัย เพื่อ ให้เกิดแหล่งกักเก็บนำ้าที่เป็นประโยชน์กับ ทุกฝ่าย ตั้งแต่ต้นทางยันปลายนำ้า.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.