คุก20ปี

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

กับลูกน้อง คนละ 20 ปี ท ำ� สำ�เนำประชุมเท็จ ขอค้�ำประกันเงินกู้แบงก์กรุงไทย 1,078 ล้ำน บำท ผิด พ.ร.บ.ตลำดหลักทรัพย์ ทนำยเผย สนธิกำ�ลังใจดี ไม่น่ำมีปัญหำในเรือนจำ� เล็งขอ พักโทษ ขณะที่จ �ำ เลยร่วมร ่�ำไห้ตลอดทำงไป เรือนจำ�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.