อย่าให้จราจรเป็นจลาจล

Daily News Thailand - - การเมือง -

มิอาจเป็นความภาคภูมิใจของไทยทุกคน ที่

“กรุงเทพฯ” ครองแชมป์โลกรถติดด้วยความเร็วเฉลี่ยของรถอยู่ที่ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แซงหน้า “เม็กซิโกซิตี” แชมป์เก่าที่ความเร็ว เฉลี่ย 17.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบันปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญ่ ถูกหยิบมาพูดอย่างกว้างขวาง แม้ ทุกภาคส่วนพยายามหาหนทาง แนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง แต่ก็ท า�ได้ เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บรรเทาสถานการณ์ให้แย่น้อยลง เป็นที่ ทราบกันดีว่าสาเหตุปัญหา เนื่องมาจากจ า�นวนรถทุกชนิดมีมากกว่า ถนน ระบบขนส่งสาธารณะไม่ครอบคลุม และผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ เคารพกฎจราจร รวมถึงความหย่อนยานของเจ้าหน้าที่ต า�รวจจราจร

ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่า การสร้างระบบขนส่งสาธารณะ

ให้สมบูรณ์มากที่สุด จะมีส่วนสา�คัญแก้ปัญหาจราจรได้ แต่ขณะนี้ระบบ รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและก่อสร้างในอนาคต กว่า จะแล้วเสร็จครบถ้วนคงล่วงไปถึงปี 2565 และเมื่อถึงเวลานั้นสภาพ การณ์ปัญหาอาจเปลี่ยนไป แต่ระหว่างนี้เราจะรับมือกับปัญหาอย่างไร หรือท �าใจยอมรับสภาพ “เดลินิวส์” จึงอาสาติดตาม ตรวจสอบการ ท า�งานของเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสะท้อนภาพความพยายามแก้ ปัญหาที่มิใช่การพูดหรือขายฝันโครงการสวยหรู แต่สุดท้ายการจราจรก็ ยังติดวินาศสันตะโรดังเดิม

จะเห็นว่า มาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐดา�เนินการทั้ง

ปรับปรุงรถโดยสารประจ�าทาง รถรับจ้างสาธารณะต่าง ๆ เรือโดยสาร การพิจารณาให้กา�หนดเส้นทางรถวิ่งแบบสลับวันคู่วันคี่ การจา�กัดอายุ ใช้งานของยานพาหนะ หรือการเก็บค่าผ่านทางบนถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีปริมาณรถหนาแน่น และข้อเสนอของสา�นกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการคมนาคม หรือซูเปอร์บอร์ด เพื่อ แก้ไข ตัดสินปัญหาระดับนโยบายที่ล่าช้าและติดขัดระเบียบราชการ รวมถึงการตั้งอาสาจราจรเพื่อช่วยงานตา�รวจจราจร พร้อมเร่งพัฒนา เส้นทางจราจรสาธารณะทางบกและทางน้�า ควบคุมค่าโดยสารรถ รับจ้างอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

การแก้ปัญหาจราจรมิอาจรอให้ใครและหน่วย

งานใดแก้ไขเพียงล า�พัง ทว่า การมีส่วนร่วมคือหัวใจสา�คัญ ทุกภาค ส่วนไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ล้วนเป็นปัจจัยบ่ง ชี้ความสา�เร็จและความล้มเหลว การใช้ “มาตรา 44” ของหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่หลายคนเชื่อเป็นยาวิเศษรักษาโรค ได้สารพัด อาจไร้ผลสัมฤทธิ์ หากทุกคนทุกฝ่ายยังต่างคิดต่างทา� ไม่ ประสานงาน ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงขาดความเสียสละ ซึ่งหลายคนหลายฝ่ายอาจได้ ขณะที่บาง คนบางฝ่ายต้องเสีย แต่เพื่อบรรลุเป้าประสงค์บรรเทาปัญหาจราจรให้ ลดน้อยหรือหมดสิ้นไปได้ ก็คุ้มค่าและคู่ควร อย่าให้จราจรเป็น จลาจล.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.