ดันค่าจ้างขั้นสูงเพิ่ม12สาขา

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวง แรงงาน กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธาน เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) อัตรา ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน12 สาขาอาชีพ ว่า เชื่อว่านายจ้างพร้อมจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง ที่มีฝีมือ กระทรวงแรงงาน จึงได้ร่วมกับภาค ส่วนต่าง ๆ กา�หนดสมรรถนะความสามารถใน สาขาต่าง ๆ รวมทั้งกา�หนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะ สมกับความรู้ความสามารถ ซึ่งจะช่วยสร้างแรง จูงใจให้แรงงาน พัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สูง ขึ้น เพื่อให้ได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันอัตรา ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีแล้วใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 55 สาขา อาทิ ช่างซ่อม รถยนต์ ผู้ประกอบอาหาร มีอัตราค่าจ้าง ตั้งแต่ 320 บาท ถึง 775 บาท ส า�หรับ 12 สาขาอาชีพ ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องจัดท �าอัตราค่า จ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรม จักรกลและโลหะการ 4 สาขา เช่น ช่างเชื่อม ทิก 2.อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่อง ท า�ความเย็น 4 สาขา 3.อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ จ า�นวน 4 สาขา โดยมีอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 385 บาท จนถึง 550 บาท คาดว่าค่าจ้างดังกล่าวจะ ประกาศใช้ในเดือน ต.ค. นี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.