เซตซีโร่

Daily News Thailand - - การเมือง -

ก่อน ให้ประชาชน ออกเสียงคว่�าร่างรัฐธรรมนูญ อย่ายอมรับค�าถามพ่วง คอยคัดค้านแนว ทางปฏิรูปการเมือง ในรูปแบบต่าง ๆ บรรดานักเลือกตั้ง (บางคน)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.