เปิดเพจรับร้องเรียน‘ต้นไม้’ทุกเรื่อง

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำานวยการสำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า กทม.มีนโยบายในการอนุรักษ์และดูแล ต้นไม้ เพื่อให้กรุงเทพฯเป็นมหานครสีเขียว ภูมิทัศน์เมืองมีความร่มรื่น สวยงาม โดยเฉพาะการดูแลต้นไม้ใหญ่ให้คงอยู่ และจากการที่ก่อนหน้านี้ มีปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ สำานักสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วย งานเชิงนโยบายจึงได้จัดตั้งแฟนเพจ ชื่อว่า “คนกรุงเทพฯ รักษ์ต้นไม้” ขึ้น เพื่อรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ทุกเรื่อง ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งเกาะ กลางถนน ทางเท้า สวนสาธารณะ และที่อื่น ๆ ที่ประชาชนใช้สอยร่วม กัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและตรวจสอบ เพื่อดำาเนินการตามข้อ แนะนำาหรือแก้ไข ตกแต่งดูแลตามหลักวิชาการให้ต้นไม้อยู่คู่เมืองอย่าง ยั่งยืน โดยตลอดปี 2559 นี้ สำานักสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรของสำานักและเขตไปแล้วกว่า2,500 คนและล่าสุดได้จัดอบรมให้ ความรู้กับบุคลากรของกทม. และเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง อีก รวม 90 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ได้ถูกต้องตามหลัก วิชาการ ลดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ต้องการเห็นต้นไม้เติบโตอยู่ คู่กับเมืองอย่างสวยงาม ดังนั้นหากพบเห็นทุกปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ สามารถ ถ่ายภาพ ส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดไปได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก “คน กรุงเทพฯ รักษ์ต้นไม้” ได้ตลอดเวลา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.