Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ปัจจุบันในเรื่องของการออกกำาลัง กายนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญของประชาชน คนไทย เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ชนิด เก่า และใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าร่างกายเราอ่อนแอ หรือขาดภูมิคุ้มกัน โดย ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่สามารถสร้างขึ้นเองได้ก็ คือการที่ทำาให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะทำาให้มี สุขภาพดีร่าเริงแจ่มใส และการสร้างภูมิคุ้ม กัน คือการออกกำาลังกาย ขณะเดียวกันพื้นที่ ในการออกกำาลังกายก็หายากมาก

สำาหรับจังหวัดลพบุรี มีสนามกีฬาที่ มีการปรับปรุง ประชาชนจำานวนมากได้ใช้ ประโยชน์ รวมทั้งมีสนามกีฬาหลายแห่งที่ ประชาชนไปใช้ในการออกกำาลังกายในช่วง เช้าและเย็น โดยสนามกีฬาพระรามเมศวร หรือสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี ก็เป็นอีกแห่ง หนึ่งที่มีประชาชนไปออกกำาลังกายกันนับพัน คนในแต่ละวัน ในปัจจุบันสนามกีฬาแห่ง นี้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วน จังหวัด (อบจ.) ลพบุรี จากที่ผ่านมาสนาม กีฬาพระรามเมศวร นั้นได้ใช้การแข่งขันกีฬา ใหญ่ ๆ หลายรายการ รวมทั้งยังสร้างนักกีฬา ติดในระดับทีมชาติมาก็มากมายหลายคน และหลายประเภทกีฬา จนทำาให้ชื่อเสียงของ นักกีฬาและชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี เป็นที่ รู้จักในวงการกีฬาต่าง ๆ แต่เมื่อถึงยุคที่ดัง สุด ๆ ก็ต้องถึงวันที่ตกตำ่าเป็นธรรมดาเพราะ ขาดผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะว่า อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา โรงยิมเนเซียม ไม่มี การปรับปรุงซ่อมแซมให้ทันสมัยและทรุด โทรมลงทุกวัน

นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายก อบจ. ลพบุรี เปิดเผยว่า ได้เห็นความสำาคัญในเรื่องดัง กล่าว จึงประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ความสำาคัญในเรื่องของการดูแลสนามกีฬาด้วย การจัดงบสนับสนุนปรับปรุง เพื่อสร้างนักกีฬา ของจังหวัดลพบุรี ให้มีชื่อเสียงเข้าแข่งขันใน ระดับประเทศอย่างเช่นอดีตที่ผ่าน ๆ มา โดยได้ มีการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาต่าง ๆ ให้ได้ มา มาตรฐาน รวมทั้งการเล่นกีฬา หรือ การที่ให้ประชาชนทุกเพศกา ทุกวัย ได้ใช้การออกกำาลังกายได หรือเล่น กีฬากี จะทำาให้มีร่างกายที่แข็งแรง โดยเฉพาะในช่วงนี้มีการแพร่โ ระบาดของยาเสพติดร ซึ่งถือว่าเป็น ปัญหาหลักของประเทศชาติที่ปั หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเร่งแก้ไข การออกกำาลังกายก็เป็นอีก แนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ปัญหาการแพร่ึ ่ ี ระบาดของยาเสพติดได้ รวมไปถึงเป็นการทำาให้ คนในประเทศชาติมีความแข็งแรง สุขภาพดี จะ ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าว หน้า ทัดเทียมกับนานาประเทศที่มีความเจริญ นายก อบจ.ลพบุรี เปิดเผยอีกว่า โดยได้ จัดปรับปรุงพื้นสนาม ลู่วิ่งที่เดิมเป็นหินอัดมา เป็นลู่ยางพาราของไทยที่ถือว่าเป็นแห่งแรกของ ประเทศไทยที่ใช้ยางพารา มาทำาเป็นลู่วิ่งที่ได้ มาตรฐาน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือ้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามนโยบายของ ทางรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้มีการปรับปรุง อัฒจันทร์ด้วยการสร้างหลังคาให้ร่มเงาแก่ผู้ ที ที่มาเชียร์กีฬา ขณะเดียวกันก็มีโครงการในการ สร้างโรงยิมเนเซียม3 ชั้น สามารถ จัดแข่งขันกีฬาในร่มที่มีมาตรฐาน และรับผู้ชมได้จำานวนมาก จาก โครงการต่าง ๆ จะสามารถรับใน การจัดการแข่งขันกีฬาระดับ ประเทศได้อย่างสบาย จากที่ผ่าน มาทาง อบจ.ลพบุรีได้เริ่มดำาเนิน การซ่อมแซมสนามกีฬา และ อัฒจันทร์ไปตามลำาดับแล้ว รวม ทั้งลานอเนกประสงค์ที่มีผู้มาใช้ ใ ในการออกกำาลังกายเป็นจำานวนมาก

ว่าที่ ร.ต.สกล เจริญวงศ์ ผอ.กกท. ลพบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสนามกีฬาแห่งนี้มี ผู้มาใช้กันเป็นจำานวนมากแทบจะไม่มีเวลาได้ พักเลย โดยการซ่อมแซมในครั้งนี้ได้มีการ จัดการในเรื่องของการระบายนำ้า ความลาด เอียงของสนาม หลังจากที่ได้มีการดำาเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำาให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาออกกำาลังกายด้วย การเล่นกีฬา เพื่อจะได้ขึ้นมาแทนที่รุ่นพี่ ๆ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป นอกจากนี้เยาวชนคนลพบุรี จะมีร่างกาย สุขภาพที่แข็งแรงจากการเล่นกีฬาพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้ก้าวหน้า ห่างไกลจากยาเสพ ติด ไม่เป็นโรคอ้วน ทั้งนี้ถือว่าเป็นความโชค ดีของคนลพบุรีมีผู้ที่เห็นถึงความสำาคัญใน เรื่องของการออกกำาลังกาย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.