ยุทธศาสตร์ชาติ

Daily News Thailand - - เกษตร -

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ตลอดถึงมาตรการพัฒนาการ บริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล เสริม สร้างความโปร่งใสให้สหกรณ์ ยกระดับ มาตรฐานการควบคุมภายใน ยกระดับ มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน มาตรการ กำากับและตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น เป็น เพื่อนคู่คิด ที่ปรึกษา มีส่วนช่วยในการ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้ สหกรณ์เป็นที่พึ่งแก่สมาชิก และขับเคลื่อน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.