เสริมทัพหมอดินอาสาลงพื้นที่ให้ความรู้

Daily News Thailand - - เกษตร -

Agri-Map เป็ น แผนที่เกษตร เพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก โดยบูรณาการ ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำาหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหาร จัดการการเกษตรไทยอย่างมี ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก พื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และ พัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิด การเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถ ติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการนำาไป ใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่สำาคัญเป็นการนำา เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้าน การเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วย เหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยใน รายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

“หมอดินอาสาไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ต่าง ๆ จาก กระทรวงเกษตรฯและกรมพัฒนาที่ดินเพียง เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่รวบรวมปัญหาและ ความต้องการด้านต่าง ๆ ของเกษตรกรใน พื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกรมฯยังวาง รากฐานในการขยายเครือข่ายหมอดินอาสา โดยการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นหมอ ดินอาสาน้อยอีกด้วย ซึ่งหมอดินอาสาเหล่า นี้จะช่วยรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่มีความ เข้าใจในการทำาเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเป็นการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำาองค์ความรู้ที่เกี่ยว กับข้อมูลดินและความเหมาะสมของพื้นที่ ที่อยู่ใน Agri-Map นำาไปใช้ให้เป็น ประโยชน์ เพื่อการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ให้เหมาะสมของพี่น้องเกษตรกรไทย”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.