ไม่ก้มหัว

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำาวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 .......... ... เสด็จฯทอด พระเนตรการแสดงบัลเลต์คลาสสิกชุด ณ ศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 19.30 น. .......... ... ม. 44 สร้าง เขื่อนแม่วงก์- ม.44 เดินเครื่องยึดทรัพย์ก๊วนค้าข้าวจีทูจีเก๊

... หลังเรียบเรียงข้อมูลพักใหญ่รมว.พาณิชย์ เตรียมหารือรองนายกฯฝ่ายกฎหมาย ใช้อำานาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเช็กบิลนักการ เมือง,ข้าราชการ,พ่อค้าที่เกี่ยวข้อง .......... ขั้นตอน ปกติขลุกขลัก ความเป็นไปได้คือขอม.44 ให้ผู้มีอำานาจ ลงนามหนังสือบังคับทางปกครอง ประเมินค่าเสียหายจากค้าข้าวรัฐต่อรัฐซึ่งไม่เป็นจริง

.......... ก็ที่มีชื่ออดีตรมว. พาณิชย์รัฐบาลเพื่อไทย อยู่หัวขบวน... ผู้อยู่ ในอำานาจมากมายมักหลงผิดเข้าใจว่าจะรักษามันไว้เป็นอมตะจึง ฮึกเหิมไม่เกรงกลัวอะไร .......... ... ต้อง อดทนครับ หลังเจรจา รัฐบาลกับ ใน รอบหลายปีที่มาเลเซียช่วยอำานวยความสะดวก ได้ยินครั้งแรก

ให้ภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน .......... สวน กับสัญญาณบวกก็ความรุนแรงปะทุหนัก

ข้อเท็จจริงคือพวกป่วนใต้แบ่งหลายกลุ่มมีทั้งหนุน เจรจาและต่อต้าน ให้กำาลังใจเลขาธิการสภาความมั่นคงฯ

หัวหน้าทีมจะท้อหรือถอดใจไม่ได้ .......... หาช่อง ตอนนายกฯ ไปมาเลเซีย ร่วมประชุมนานาชาติเดือนที่แล้วคิวนัดหารือกับ

คลาดไป... พรุ่งนี้นาจิบมาเยือน ไทยคงได้พูดคุยกันหัวข้อใต้สันติสุข...

.......... ... ใช้เวลาไต่สวนคดีถึง 19 ปี ที่สุดศาลฎีกาตัดสินจำาคุก ข้อหา ทำารายงานประชุมเท็จ เพื่อกู้เงินธนาคาร กรุงไทย 20 ปีไม่รอการลงอาญา .......... ... เศร้าซำ้าซาก! นอกจากแชมป์โลกรถติด

ว่าประเทศไทยกำาลังจะได้ครอง แชมป์ อีก ตำาแหน่งหนึ่ง... รายงานศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุฯ 1 ม.ค. 59-5 ก.ย. 59 ตายคาถนนแล้ว 6,840 ราย

.......... กระตุ้น รัฐบาลท่านหลายรอบอันนี้ ขอแรง นายกฯลุงตู่คุมขบวนเพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น บูรณาการ... ชาติสูญเสีย กำาลังสำาคัญไปมากมาย ครอบครัวขาด นับไม่ไหว... .......... ... ... ด้วยคำาสบถหยาบคายของประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ นัดหารือล่วงหน้าช่วงประชุมสุดยอดผู้นำา อาเซียนที่เวียงจันทน์กับ ถูกยกเลิกไป ขณะที่ยอดศพ จากสงครามปราบยาเสพติดทะลุ 3 พันรายแซงหน้าไทยในปี 2546 ไปไกล .......... ความจริงมีผู้นำาชาติอาเซียนที่ ให้กับนโยบาย ชาติตะวันตกประจันหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันมากมาย แต่ดูเตร์เตแตก ต่างขานี้ปากร้าย son of a bitch ติดปากล้วน ต่อตัวเอง แม้เอ่ยคำาขอโทษก็สายเกินการ...

.......... ... แปลกใจนะ วีรกรรมกระทรวงการท่อง เที่ยวฯ และตำารวจท่องเที่ยวจัดทัพ ถล่ม ทลายแก๊งชาวจีนลักลอบทำาธุรกิจผิด กฎหมายบ่อนทำาลายหม้อข้าวไทย...

.......... ช่างไม่ดู ประเทศแทบไม่ได้ประโยชน์ ฯลฯ แค่สะพัดในนี้แล้วก็ส่งกลับแผ่นดินใหญ่ .......... คำาสั่งนายกฯ งานนี้ต้องถอนรากถอนโคน... เลิกหลับหูหลับตาเคลิ้มกับยอดสูงๆแบบ

หรูแค่ตัวเลข... ได้ยินคำาว่าท่องเที่ยวคุณภาพหลาย ครั้ง .......... ... ได้ข่าว ผู้คนบันเทิงเจ็บป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายตามด้วย จัดงานลงขัน เงินช่วยค่ารักษา ส่วนใหญ่อาการหนักเกินเยียวยาทำาได้แค่ ช่วงสั้นๆ .......... อ่านพบในหนังสือเขียนโดยหมอญี่ปุ่นคำาแนะนำาคือ

” ถึงขั้นนับถอยหลังจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือน เจ็บ ปวดทนไม่ไหวใช้มอร์ฟีนช่วย... นำาเงินนำ้าใจไปจุนเจือคนในครอบครัวที่ อยู่ข้างหลังขาดผู้ดูแล .......... ... จราจรจลาจล... น่าสนใจการปรับเดินรถ ช่วง เย็นคำ่าห้ามรถจากแยกนิด้าเลี้ยวขวาไปทางลำาสาลี เริ่ม 15 ก.ย. เลี้ยว ซ้ายไปกลับรถข้างหน้า... ฝากอีกนิด แยกนี้มีรถรอเลี้ยวขวาไปทางนิด้า รับบท เป็นประจำาห่างป้อมตำารวจไม่ถึง 10 เมตร

.......... ... วันนี้-10 ก.ย. กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ เชิญชมงาน ขับเคลื่อน เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ .......... 13.00 น. เปิดงานเปิดตัว หนังสือชุด “มองอดีต เล็งอนาคต การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 7” ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 : มหัศจรรย์วันหนังสือ ที่อาคาร จามจุรีสแควร์ .......... 17.59 น. เปิดงาน “Bogie 99 รถไฟฟ้ามาหานะเธอ by BTS” ขบวนเดิน-วิ่ง รถไฟสายสุขภาพ โดยมี กก.ผู้อำานวยการใหญ่ รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นหัวขบวนนำา ณ สวนจตุจักร ..........

... 12.00 น. จัดการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ รอบชิง ชนะเลิศ ที่ชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9 .......... 10-11 ก.ย. นิตยสาร Gourmet&Cuisine เชิญผู้รักการกินร่วมทริปแสนสนุก งาน สนุก กับกิจกรรมเชฟโชว์รับลมทะเล ที่โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำา บีช รีสอร์ท สมัครที่ www.gourmet andcuisine.com .......... แนะนำา หนังสือ... อาชญนิยาย

บรมร�ชกุม�รี

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม

เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ประจำาปีการศึกษา 2557 ในการนี้ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ทัศนศิลป์) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชนะเลิศ คุณหญิงอ�รย� พิบูลนครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศโครงการ ประกวดทักษะภาษาจีน นามมี ครั้งที่ 6 ให้แก่ โอบขวัญ กิ่งหลักเมือง และ อลิส� อุ่นสินมั่น ธ โดยมี อัมพรศรี-ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ และ สุช�ด� สภ�พงศ์ ร่วมยินดี ที่อาคารนานมี สาทร

วันมหิดล ผศ.นพ.วิศิษฏ์ ว�มว�ณชิย์ เป็นประธานแถลงข่าว “วันมหิดล” 24 กันยายน รวม พลัง รวมใจ เป็น “ผู้ให้” แด่ผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช โดยมี ศ.นพ.อภิช�ติ อัศวมงคลกุล ล�วลัย์ กันช�ติ ยืนยง โอภ�กลุ และ บริสุทธ์ิ บูรณะสัมฤทธ์ิ ร่วมงาน ที่โรงพยาบาลศิริราช

แทนคำ�ขอบคุณ บุญเกียรติโชควัฒน� ประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับ ชลิต� ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016 และคณะ ในโอกาสแสดงความ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2016 ที่บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.