ต้อนร้านขายยาจดนิติบคคล ธปิรดกิช่จอ‘ท่งโหองว่เที่รีดยภาว’คิษีวได้ราเต็ยต่มอสไปบ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 7 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1100 38.1204 44.8874 33.4880 4.3288 7.8962 25.2011 22,000.00 1,352.11 1,352.06 34.8300 39.5700 48.1825 35.2930 4.5700 8.7950 26.0182 22,100.00 1,352.91 1,352.83 21,603.00 22,100.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.76 24.38 24.65 22.14 23.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.