ระทึกเจอวัตถุต้องสงสัย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 09.45 น. วันที่ 7 ก.ย. กรุงเทพฯ จึงนำากำาลังไปตรวจสอบพร้อมเจ้า หน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุ ระเบิด (อีโอดี) พบกระเป๋าเดินทางขนาด ใหญ่ สีดำา วางที่บริเวณเก้าอี้ไม้ด้านหน้าปั๊ม น้ำามัน จึงสั่งปิดการจราจรชั่วคราวและนำายาง รถยนต์มาวางล้อมรอบเพื่อป้องกันอันตราย แล้วเข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นกระเป๋าบรรจุ เสื้อผ้าจำานวนหนึ่ง กล่องโทรศัพท์ และน้ำา พริก 1 กล่อง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อน เปิดการจราจรตามปกติ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.