ในส่วนของปัญหาขยะ มูลฝอยนั้น ที่ผ่านมามี ปริมาณขยะอยู่วันละ 1520 ตัน ซึ่งจะมีการขนถ่าย โดยเรือบรรทุกจากเกาะ สู่ฝั่ง เพื่อ กำา จัด แต่ใน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วย สภาพของเรือขนถ่ายที่เกิด การชำารุด จึงทำาให้การใช้ ” งานเหลือเพียง 1 ลำา

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

“เกาะล้าน” ปัญหาอย่างรุนแรงถึงขั้นวิกฤติเลยทีเดียว นั่นคือ “ขยะ” ที่ถูกนา�มากองเป็นภูเขาจา�นวนหลายหมื่น ตัน บริเวณเขานม ใกล้หาดแสม ซึ่งสร้างปัญหา มลพิษทางกลิ่น และภาพลักษณ์ที่เสียหายในพื้นที่ นายอนันต์ อังคณาวิสัย ทา�ให้มีขยะตกค้าง และสะสมขึ้นเรื่อย ๆ จนขณะ ที่มีปริมาณขยะกองสุมรวมเป็นจ�านวนกว่า 30,000 ตันแล้ว

ประธานเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า หนทาง ไ้ ัส ใ ่ ไร่ แต่จะมีเพียง 200 กว่าไร่ หรือ 100 กว่าแปลง เท่านั้นที่มีเอกสารสิทธิครอบครองอย่างถูกต้อง นอกนั้นจะเป็นการจับจองพื้นที่ของชาวบ้าน เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีกลุ่มนายทุน และชาวบ้านบางรายที่ท�าการก่อสร้างต่อเติม อาคารเพื่อจัดสร้างที่พักและรีสอร์ทขึ้น โดยบุกรุกที่สาธารณะทั้งทางบก และทางน้�า รวม 37 ราย แยกออกเป็นทางน้า� 28 ราย ทาง บก9 ราย โดยเฉพาะบริเวณท่าหน้าบ้านที่มีการ ก่อสร้างล่วงล้า�ลา�น้า�เกือบตลอดแนวชายฝั่ง แต่ ด้วยกา�ลงัเจ้าหน้าที่มีอยู่อย่างจา�กดั จึงทา�ให้การ ก�ากับดูแลเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการออกคา�สงั่รื้อถอนไปแล้วพร้อม ส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา ดา�เนินการ ตามขั้นตอนก่อนเข้ารื้อถอนต่อไป

ประธานเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่า ปญหาทเ ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะขยะมูลฝอยก็ยังคงไม่ เข้าข่ายวิ เข้าข่ายวิกฤติมากนัก เนื่องจากพื้นที่ยังคง

โ ื ั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.