‘นายกทุ่งคอก’แก้ปัญหานำาของเสียอุตสาหกรรมทิ้งในพื้นที่

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

นายสุรพล ตันกสิกิจ นายกองค์การ บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ทุ่งคอก อ.สอง พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ทางองค์การ บริหารส่วนต�าบลทุ่งคอก ได้รับการร้องเรียน จากชาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่เขต อบต. ทุ่งคอก ว่า โรงงานผลิตปุ๋ยแห่งหนึ่ง ได้นา�ของ เสียอุตสาหกรรมมาทิ้ง ท�าให้เกิดปัญหากลิ่น รบกวนแก่พี่น้องประชาชนตา�บลทุ่งคอก ขอให้ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรีบด า�เนินการจัดการ และ หาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นพิษ เพื่อสุขภาพอนามัยของชาวต�าบลทุ่ง คอกด้วย

นายก อบต.ทุ่งคอก เปิดเผยอีกว่า ต่อ มาจึงประสานงานไปยัง นายวิศิษฐ์ อนันต์วร ปัญญา นายอา�เภอสองพี่น้อง นางยุณัฐนาถ จัน ทะเสน ปลัดอ �าเภอสองพี่น้อง เจ้าพนักงาน ปกครองปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ�านวยการศูนย์ด �ารง ธรรมอ า�เภอสองพี่น้อง นายประพันธ์ ใยบุญมี สาธารณสุขอ �าเภอสองพี่น้อง พร้อมคณะผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของชาว ต �า บลทุ่งคอก เกี่ยวกับปัญหาโรงงานผลิตปุ๋ย ซึ่งในเบื้องต้นทางอา�เภอสองพี่น้อง ได้แจ้งให้ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ด�าเนินการ ออกค�าสั่งระงับการน�าของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม เข้ามาทิ้งในพื้นที่ต า� บลทุ่งคอก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น เป็นที่เรียบร้อย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.