“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ก�ำลังใจ... ณัฐ วัฒน์ ปริยพาณิชย์ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ตา�บลศาลายา อ.พุทธ มณฑล จ.นครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ใช้งบประมาณส่วน ตัวซื้อรถเข็นและผัก สด ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน แต่ละชุมชน เพื่อเป็น ขวัญกา�ลังใจในการใช้ ชีวิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.