ศึกแมนเชสเตอร์เลอค่า ไทตายมพัรอฒยนาซามูยาไร ว รวมนักเตะราคาแพงสุด ติงฝอยทองอย่าทะนงตัว ‘วาฟุงตฐาซอนลตั้’ซ้งอแต่มโหเด็ดก

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ศึกแมนเชสเตอร์ ดำร์บี แมตช์ ระหว่ำง “ผีแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ “เรือใบสีฟ้ำ” แมนเชสเตอร์ ซิตี ที่สนำมโอลด์ แทรฟฟอร์ด ในวันเสำร์ที่ 10 ก.ย. นี้ เตรียมทำ�สถิติเป็นเกมที่มีมูลค่ำสูงสุดในประวัติ ศำสตร์วงกำรลูกหนังโลก เนื่องจำกผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม มีมูลค่ำรวมกันถึง มำกกว่ำ 670 ล้ำนปอนด์ (รำว 32,160 ล้ำนบำท)

ผู้เล่น 11 คนแรก ที่คำดว่ำจะลงสนำมของ แมนฯ ยูไนเต็ด มีค่ำตัวรวม กันถึง 350.55 ล้ำนปอนด์ (รำว 16,826 ล้ำนบำท) ซึ่งในจำ�นวนนี้ รวมถึง ปอล ป็อกบำ นักเตะค่ำตัวแพงที่สุดในโลก ที่ทีมผีแดง

“บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่ม พันธ์ุม่วง นำยกสมำคมกีฬำฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ

โนวัค ยอโควิช มือ 1 โลกชำวเซิร์บ หวดลูกโต้กลับใส่ คู่แข่งแดนน้ำ�หอม โจ-วิลฟรีด ซองกำ ในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” 2016 ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ เมื่อวันอังคำรที่ 6 ก.ย. ที่ผ่ำนมำ ผล ซองกำ ขอยอมแพ้ เนื่องจำกบำดเจ็บ

นักปล้�ำลูกหน�ำเลี้ยบทีม ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัย (เสื้อฟ้ำ) พยำยำมพำ ลูกหนีจำกกำรเข้ำแย่งลูกของทีมวชิรำวุธ วิทยำลัย ก่อน ทีม ภ.ป.ร. เอำชนะไปได้ 15-12 จุด คว้ำแชมป์รักบี้เยำวชน 15 คน ชิง ชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี ที่สนำมบุณยะจินดำ เมื่อวันพุธที่ 7 ก.ย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.