เผห่ายงต่าไกงลคเป้านต่าหมางทำา ย!

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ควำมเคลื่อนไหวกำรแข่งขัน กีฬำพำรำลิมปิกเกมส์ ค.ศ. 2016 ที่ นครรีโอเดจำเนโร

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่สำ�นักงำนคณะ กรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พล.อ.ยุทธศักดิ์

ไพฑูรย์ ผลบุญ นักสนุก เกอร์ชำวไทยก้มลงแทงลูกก่อนเอำชนะ ไรอัน โธเมอร์สัน (ออสเตรเลีย)ไป 5-1 เฟรม กำร แข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์โลก ที่ เซ็นทรัล ลำดพร้ำว เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่ำนมำ พงศกร แปยอ นัก วีลแชร์เรซซิ่งดำวรุ่ง ทีมชำติไทย วัย 20 ปี ลงฝึกซ้อมอย่ำง เข้มข้น ก่อนจะลง แข่งขันเป็นคนแรก ของทีมวีลแชร์ไทย วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. นี้ ในศึกพำรำลิมปิก เกมส์ 2016 ที่นครรี โอเดจำเนโร ประเทศ บรำซิล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.