ใช้ม.44

Daily News Thailand - - การเมือง -

ใคร หนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการ เพื่อประชาธิปไตย (พธม.)

จากคดีกระทา� ความผิดตาม พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเนื่องมาจากจัดท�า ส�าเนาประชุมเท็จ ขอค้�าประกันเงินกู้ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1,078 ล้านบาท แกนน�าพันธมิตรฯ ได้รับรู้ถึงอิทธิฤทธิ์ “กระบวนการ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.