ถ่ายทอดความแกร่งจาก

Daily News Thailand - - สตรี -

พอเขาไปเรียน ไปเรียน เ เมืองนอกก็ให้เขาตัดสินใจ ตัดสินใจ เอง เราใหคาแนะนำานาไม่ไมได้ได เราให้คำาแนะนำาไม่ได้ เรียนมาน้อยี ้ มีเพียงให้การศึกษาสูงสุดี ี ใ ้ ึ เพราะเป็นทรัพย์สินมีค่าป็ ั ์ ิ ี ่ เราสามารถมอบได้ ซึ่งึ ่ นอกจ นอกจากนี้ท่านยังเป็นกำาลังใจสำาคัญทั้งเรื่อง กา การทำางานและการใช้ชีวิตรทำางานและกา ไม่ว่าเราจะทำาอะไรผิดพลาด ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยได้ยินท่านตำาหนิ มีแต่จะปลอบใจ “ไม่เป็นไร ทำาให ทำาใหม่”

“ตุ่ย-ปิยะ-ปิยะ ตันติเวชยา ตันติเวชยานนท์”น นท์ ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.