พื้นที่ที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดอยู่ ในภาคใต้ คือ จ.ภูเก็ต พังงา และ กระบี่ รองลงมาคือจังหวัดท่องเที่ยว เช่น จ.เลย เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ส่วนพื้นที่ที่มีรีสอร์ทในพื้นที่ป่า มากที่สุดคือภาคกลาง ได้แก่ จ.นครนายก สระบุรี ราชบุรี และนครราชสีมา

Daily News Thailand - - การเมือง -

ทุกอย่างเป็นเรื่องของหลักฐานทางเอกสารทั้งหมด ไม่น่าจะกระทบต่อสิ่งที่กรมป่าไม้ดา�เนินการอยู่ ทั้งนี้จาก การติดตามตรวจสอบที่ดินแปลงที่นายธวัชชัยด�าเนินการ ออกโฉนด พบว่าส่วนใหญ่เป็นแปลงแบ่งแยกโดยมีการนา� หลักฐานเดิมมาท�าการซอยแปลงหรือการแบ่ง โฉนด ซึ่งไม่เกี่ยวกับกรมป่าไม้และกรม ที่ดินบอกว่าไม่ผิด ส่วนที่มีการออก โฉนดคาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่ามีจา�นวนไม่ มากที่เราจะต้องไปด�าเนินการให้ เพิกถอนตามที่มีการร้องเรียนมา ไม่ใช่ถึงขนาดจา�นวน 1 หมื่นไร่ ตามที่มีการระบุ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.