ทุกข์ของ รพ.สต.

Daily News Thailand - - การเมือง -

ต้อง ทุกข์ของคนไทย ระบบสาธารณสุข ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการให้สิทธิรักษาพยาบาลผู้ยากไร้ ชมรม “ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตา�บล” (ผอ.รพ.สต.) “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.