คืนผืนป่า

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

พื้นที่ เพื่อให้เกิดเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้น เพื่อให้พื้นที่ป่าแห่ง นี้อำานวยประโยชน์กับชุมชนโดยรอบ ในการให้บริการ ทางนิเวศวิทยาได้ครบถ้วนในอนาคตสืบไป

ดังนั้น การคัดเลือกพันธ์ุไม้ก่อนลงมือปลูก จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการคืนผืนป่าสู่ผืนดิน กรมป่าไม้ ได้ศึกษาอย่างจริงจัง พร้อมเปิดเวทีพูดคุยกับชาว บ้าน สำารวจพันธ์ุไม้ในอดีต กับสภาพดิน สภาพ แวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ เหรียง แคนา พะยูง สัก และมะขามป้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ไม้ประจำาถิ่น ทนแล้งต้องการนำ้าน้อย มาปลูกคละ สลับกัน จำานวน 12,000 ต้น ในส่วนของการดูแล ได้เตรียมแผนการดูแล ในช่วง 5 ปี ไว้อย่างดี โดย หลังจากปลูก 1 ถึง 2 เดือน จะต้องมีการถางวัชพืช เพื่อให้กล้าไม้รอดตาย พร้อมกับปลูกเสริม ด้วย ต้นไทร เพิ่มร่มเงาและเป็นที่อยู่ของนก กระรอก สัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้ช่วยขยายพันธ์ุไม้ และปลูกผัก หวานป่า สะเดา ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากต้นไม้ เหล่านี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.