ปันรัก

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

ธ เมื่อเร็ วๆ นี้ นายอำานวยพร ชลดำารงค์ กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายศักด์ิชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายทวีศิลป์ สุขพันธ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 โดย ร่วมกับ พร้อมตัวแทนชุม ชม และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ รวมพลัง ปลูกป่าจำานวน 60 ไร่ จำานวน 12,000 ต้น ใน กิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน” ณ ป่าสงวน แห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นำ้าภาชี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

นายอำานวยพร ชลดำารงค์กุล ผู้ตรวจ ราชการกรมป่าไม้ เผยว่า โครงการในครั้งนี้ได้เลือก ดำาเนินการปลูกป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่ง ซ้ายแม่นำ้าภาชี อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นั้น ปัจจุบันป่าแห่งนี้มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 20,000 ไร่ ในบริเวณที่จะปลูก 60 ไร่ นี้ เป็นป่า เสื่อมโทรมที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้เอง เนื่องจากไม่มีแม่ ไม้ขึ้นในพื้นที่ ทำาให้การสืบพันธ์ุตามธรรมชาติไม่อาจ เกิดขึ้นเองได้ จำาเป็นต้องใช้การปลูกป่าเพิ่มเข้าไปใน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.