เร่งคลอด ก.ม.ปราบโกง

Daily News Thailand - - สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า 1 -

ภ�ยหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่�นด่�นประช�มติ และรอประก�ศใช้อย่�งเป็น ท�งก�รในช่วงปล�ยปี ระหว่�งนี้เป็นหน้�ที่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเครื่อง ร่�งกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อส่งไม้ต่อให้คณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ (กรธ.) รับไปพิจ�รณ�

น�ยสรรเสริญ พลเจียก เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต แห่งช�ติ ( ป.ป.ช.) ป.ป.ช. ได้จัด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.