เพลิน พิมพ์อารัญ

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

้ ่ ปรับปรุงถนนที่ชำารุดทรุดโทรมก็จะดำาเนินการ ปรับปรุงให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นุ

การทำาป้ายบอกเส้นทาง ต่าง ๆ ในพื้นที่ ถ้าหากเกินความ สามารถของท้องถิ่นโดยทางจังหวัด ก็จะเข้าไปดำาเนินการให้ แต่ถ้าท้อง ถิ่นมีความสามารถทำาได้ ก็จะ ใ ให้ท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้ดำาเนิน การเอง การจะช่วยในเรื่อง สันทนาการ คือ เรื่องเด็ก และเยาวชนโดยจะดึงกลุ่ม คนเหล่านี้เข้ามาเล่นกีฬาให้ มากที่สุด่ ซึ่งจะมีการต่อเติมสนามกีฬาให้่ สะดวกสบายเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมา เชียร์กีฬาจะได้สะดวกสบาย เพราะพบว่า ประชาชนจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ชื่นชอบเรื่องการ กีฬาทั้งหมด ดังกล่าวนั้น เป็นโครงการหลัก ๆ ที่ จะดำาเนินการในปีงบประมาณ 2560

สำาหรับทางด้านการลงทุน นั้น ตาม เปอร์ลิสให้เกิดขึ้น โดยได้ทำาข้อมูลนำาเสนอ รัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะสร้างหรือไม่ ในส่วนจังหวัดสตูลนั้น ได้ตั้ง งบประมาณในการสานสัมพันธ์กับรัฐเปอร์ลิส รัฐ เคดาห์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียเพื่อสนับ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าเรื่องการกีฬา เรื่อง โ โรดโชว์นำาสินค้าไปในรัฐเปอร์ลิสโ ์ ำ ิ ้ ไปใ ั ป ์ ิ รัฐเคดาห์ั ์ รัฐั ปีนัง และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสต่อไป โดย ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยสำานักงานพาณิชย์ จังหวัดสตูลได้จัดโครงการนำาร่องไปบ้างแล้ว และในปี 2560 จังหวัดสตูลก็จะดำาเนินการเรื่อง ดังกล่าวนี้ให้มากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมร้านค้า

ป ประชารัฐให้ประชาชนที่เดิมทำาแต่การเกษตร ระชารฐใหประชาชนทเดมทาแตการเกษตร ื ้ ้ ไ ป้ คื จ ว่ โ ี ่

สังคมน่าอยู่ ประตู หรือ แหล่งท่องเที่ยว โดยทางจังหวัดสตูลจะลง ไปเสริมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานฐ เช่น การ ่ วิสัยทัศน์เปิดประตูสู่อาเซียน ทางจังหวัดสตูลก็ จะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องโครงการสะพานสตูล-ุ ู ้ ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.