ฮะยีตาเหยบ

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน - วิกรม กรมดิษฐ์

ึ ่ป ของตัวเองแข็งมาก เพราะว่าชนะสงคราม

ซึ่งตอนนั้น 35 เหรียญสหรัฐ เท่ากับทองคำา 1 ออนซ์ 1 ดอลลาร์ แลกได้ 360 เยน จึงต้องนำาภาคการผลิตไปให้ ประเทศอื่น ๆ ทำา ประเทศที่รับไปทำาประเทศแรกในเอเชียคือ ญี่ปุ่นุ ประเทศที่2 คือ เยอรมนี ฉะนั้นเยอรมนีกลายเป็นโรงงาน ของยุโรป และญี่ปุ่นกลาย เป็นโรงงานของเอเชีย 2 ประเทศรวมกันกลายเป็น โ โรงงานโลกแห่งใหม่ ใน ขณะที่อเมริกาหันไปทำา ธุรกิจด้านบริการแทน ภาค บริการเริ่มเติบโตในเรื่อง ของบันเทิง ค้าปลีก ค้าส่ง การกีฬา การศึกษา การ แพทย์์ โ โลจิสติกส์์ และไอทีไ ี สิ่งต่าง่ ๆ รวมถึงเรื่องของ Food Service เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี ที่มีอยู่ในทุกที่ทั่วโลก ทำาให้อเมริกาได้ประโยชน์จากการทำาธุรกิจจากงานบริการด้าน นี้อย่างมากมาย และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.