วิภา หาญวัฒนา นุกุล สิริกุล ไกรบุญ พรพิมล จียังศุวัต

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

และ นัดสังสรรค์ที่ห้องอ�ห�ร ครัวหลวง โรงแรมแมนด�รนิ.......... ธ เวล� 18.30 น. ง�นเลี้ยงฉลอง มงคลสมรส ธ กับ ที่ โรงแรมมิร�เคิล แกรนด์ คอนเวน ชั่น........... เวล� 15.30 น. พระร�ช ท�นเพลิงศพ ท.ช., ท.ม. วัดโสมนัสวรวิห�ร..........

เชิญเพื่อน ๆ ร่วมง�น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.