ทบทวนบทบาท

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ธ หนังสือพิมพ์ กันย�ยน พุทธศักร�ช 2559.......... เสด็จฯง�นเชิดชูเกียรติคุณ ณ มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์ เวล� 18.00 น. เป็น .......... ฉบับประจำ�วันอ�ทิตย์ที่ 11 ของทุกยุคทุกสมัย...ยิ่งในช่วงเวล�ทกำี่�ลงั อยู่นี้... ที่ถูกเก็บงำ�ไว้ มักจะถูก ออกม�ให้เห็นอะไร ต่อมิอะไร ชัดเจนขึ้น...เช่นเดียวกับ

ว่�ดว้ยก�รเลือกตั้ง และพรรคก�รเมือง...ที่เสนอโดย คณะ กรรม�ธิก�ร(กมธ.) ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้�นก�รเมืองของ

ไม่ว่�จะเป็นเรื่อง พรรคก�รเมืองที่ให้ ...ก�ร ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ต้อง

และต้อง ก่อนลงเลือกตั้ง 1 ปี...ขณะ เดียวกันให้สม�ชกิในเขตเลือกตั้งเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครเลือกตั้งด้วยวิธี ก�รเลือกตั้งขั้นต้น หรือ ...ส่วนพรรคก�รเมืองที่จะส่ง คนลงสมัคร ต้องมีสม�ชกิพรรค 1 ของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งในเขตนั้น ฯลฯ... สนใจ เหมือนจะเป็น ธ ไม่แน่ใจ

แต่ที่แน่ ๆ พวกนัก เลือกตั้งเจอข้อจำ�กัดปลีกย่อยประม�ณนี้คงขย�ดไปต�ม ๆ กัน .......... ส่วนร่�งกฎหม�ยพรรคก�รเมืองของคณะกรรมก�รก�รเลือก ตั้ง (กกต.) ที่เสนอคณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ(กรธ.)...ให้พรรค ก�รเมือง และ

ให้ กกต.เป็นผู้รับรองก่อนโฆษณ�ห�เสียงเลือกตั้ง...นี่ก็โอเค เหมือนกัน ถึงแม้จะดูหยุมหยิมลงร�ยละเอียดเกินไปเหมือนกัน... แต่ นั่น ยังไม่น่�สนใจเท่�ประเด็นร้อน ที่เป็น ข่�วเมื่อสัปด�หก่์อน...ทำ�เอ�เรื่องร่�งกฎหม�ยพรรคก�รเมืองที่ กกต. เสนอดูเป็นเรื่อง ไปเลย?... ก็ว่�แปลกดี แม้จะเป็น

กันเองในหมู่ กกต.ว่� หลังครบ 2 ปีจะมีก�ร ตำ�แหน่งประธ�น...แต่ในภ�วะบ้�นเมืองอยู่ภ�ยใต้ อย่�งนี้ น่� ...แทนที่จะ กันทำ�ง�นเพื่อบ้�นเมืองให้สำ�เร็จลุล่วงไปต�มโรดแม็พ น่�จะดีกว่�มยั้?...อย่�งที่เห็น ๆ กัน ผลง�นที่ผ่�นม�ของ กกต. เองก็ไม่ได้ว่� สุดยอดอะไรนักหน�...ควร ที่ ผ่�นม� ม�กกว่�เปิดศึกทวงเก้�อกัี้น...โอก�สแสดง ฝีไม้ล�ยมือในก�รเลือกตั้งใกล้เข้�ม�แล้ว น่�จะ

... ใหม่ ขององค์กรคนดีให้เป็นที่พึ่งของประช�ชนม�กกว่�ริ ไปเลียนแบบนักก�รเมือง.......... สภ�นติิบัญญัติแห่งช�ต(ิสนช.) งบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปี 2560 วงเงิน ว�ระ 2,3...ใช้เวล�เบ็ดเสร็จ 2 ชั่วโมง 30 น�ท...ี ที่อย่�งน้อยไม่ต้องเสีย พลังง�น ม�นงั่ห�วหวอด ๆ อดหลับอดนอนเหมือนแต่ก่อนตอนสมัย รัฐบ�ลเลือกตั้งที่อภิปร�ยกันยืดเยื้อย�วน�น...บ�งที 3 วัน 3 คืน

...ยุคสมัยแบบนี้เลยถือเป็น ไป ... แต่ข้อเสียอ�จเป็นก�รทุ่มงบประม�ณ ธ เพร�ะไม่มีใคร ของช�วบ้�นได้เหมือนเมื่อครั้งที่ ผู้แทนร�ษฎรนำ�ม�ส�ธย�ย...เลยเป็นเรื่องได้อย่�งเสียอย่�งไป.......... เขียนม�ถงึตรงนี้ ทำ�ให้นึกถึง ข้อเสนอสภ�ขบัเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่ให้ ต�มร่�ง พ.ร.บ.ระเบียบ บริห�รร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่ผ่�น ของ ม�แล้ว...ที่ทำ�เอ� ส.ข.รุ่นแรกของกทม.ปี 2528 อย่�ง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประช�ธปัิตย์ ทนไม่ไหว ต้องออกม� ตงั้โต๊ะแถลงต้�นแนวคิดนี้... ถึงจะยุบเลิก ส.ข.แล้วมอบ อำ�น�จให้ ผอ.เขตคนเดียวมีอำ�น�จในก�รแต่งตั้งประช�คมเขต 10-20 คน ม�แทนที่...เพร�ะ ส.ข.ถือว่�ท�ำง�นใกล้ชิดประช�ชนม�กที่สุด สะท้อน ปัญห�คว�มต้องก�รของท้องถิ่นได้ดีกว่�ข�้ร�ชก�ร กทม.เป็นไหน ๆ... เลยงงเหมือนกัน สวนท�งกับก�รกระจ�ยอำ�น�จท้อง ถิ่นเห็น ๆ.......... ทุกวันนี้รถติดยัง เป็นปัญห�แก้ไม่ตก... ...ไม่ว่� วันทำ�ง�น หรือ วันหยุด ...ประเด็นใหญ่ นอกเหนือจ�ก ปริม�ณรถที่เพิ่มม�กขึ้นกว่�พนื้ที่ถนน ซึ่งเป็นเรื่องย�กควบคุมแล้ว...ยัง เป็นเรื่องที่หล�ยฝ่�ยมักมองข้�ม นั่นคือก�ร ซึ่งที่ ผ่�นม�ไม่ค่อยจริงจังเท่�ทคี่วร... เจ้�หน้�ที่ ก็ไม่ให้คว�มสนใจ ใส่ใจเท่�ใดนัก... ...เห็นเอ�แต่ตั้ง ด่�นกวดขัน เรื่องทะเบียนรถข�ดอ�ยุ รถบรรทุกนำ้�หนักเกิน บรรทุกผิด ประเภท อะไรทำ�นองนั้น แต่รถติดตำ�ต�ไม่ไปอำ�นวยก�ร... เอ�เวล�ไปอำ�นวยคว�มสะดวกก�รจร�จรให้ลื่นไหลไม่ให้ติดขัด

...น่�จะช่วยบรรเท�เบ�บ�งปัญห�ลงได้บ้�ง ไม่ ม�กก็น้อย.......... เพื่อน ๆ ที่ ฝ�กม�...ปรับปรุงอ�ค�รตั้งน�นโข ควรจะเสร็จตั้งแต่ปล�ยปีที่แล้ว...แต่ ไหงจนบัดนี้ ยัง ...ครบกำ�หนดก็น�นแล้ว ใครดูแลรับผิดชอบช่วยเช็กที เหมือนผู้รับเหม�หนีง�นยังไงไม่รู้...

เจ้�หน้�ทต้ี่องย้�ยไปอัดกันทำ�ง�นอีกตึกหนึ่ง...รถก็ผ่�นไม่ได้ ต้องม�ผ�่นตึกแดงที่แคบ แทบจะชนคนเดิน.......... เวล� 11.30 น. ศิษย์เก่�อสัสัมชัญคอน แวนต์ รุ่นเดียวกับ

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตน

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำาปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แห่งแรกในไทย มร.เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ และ จักร เฉลิมชัย จัดงานเปิดร้าน สวิล ลิง เจ.เอ.เฮงเคิลส์ แฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในไทย ที่ศูนย์การค้าเกษร โดยมี กรกฎ ศรีวิกรม์ นรา วดี ศรีกาญจนา อภิวัฒน์ ยศประพันธ์ สุทัศนีย์ ซอโสตถิกุล และ ปรมา ไรวา ร่วมงาน

นิทรรศการน่ารู้ พงษ์สิทธ์ิ ชัยฉัตรพรสุข และ สาคร ชนะไพฑูรย์ เปิดนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ “เรื่อง เล่น เล่น” โดยมี สุวรงค์ วงษ์ศิริ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ธนา โพธิ กำาจร และ จันทร์เพ็ญ จันทนา ร่วมงาน ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่

พร้อมจัด กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงความ พร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน วันท่องเที่ยวโลก 2559 ในกรุงเทพมหานคร และ จ.ขอนแก่น โดย มี รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ อัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ร่วมงาน

รับมอบจักรยาน ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล รับมอบจักรยาน 30 คัน เพื่อใช้ในการดำาเนินงานเพื่อสังคมของมูลนิธิฯ จาก ทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการผู้จัดการ บจก.สิทธิผล 1919 โดยมี พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ซูซานน่า เรโนล ร่วมด้วย ที่ สนง.เดลินิวส์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.