แนวโน้มผู้สูงอายุ เสี่ยงป่วยโรคหลอดเลือดอุดตัน

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

โรคหลอดเลือดดา�ชนั้ลึกอุดตัน หรือ เรียกว่า พบบ่อยใน ประเทศซีกโลกตะวันตก แต่ในประเทศแถบ เอเชียรวมทั้งประเทศไทย มีแนวโน้มพบผู้ ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ พบร้อยละ6 ของประชากร ด้วยวิถีการดำาเนิน ชีวิตเหมือนชาวตะวันตกมากขึ้น ทำาให้อุบัติ การณ์ของโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นในคนไทย และ ถ้าหลอดเลือดดำาชั้นลึกที่ขาอุดตันอาจเสีย ชีวิตได้ เราจึงต้องหันมาให้ความสำาคัญ และ ทำาความเข้าใจโรคนี้ให้มากขึ้น หลอดเลือด ของคนเรา ประกอบด้วย หลอดเลือดแดงที่ ต่อออกมาจากหัวใจ มีหน้าที่นำาเลือดแดงที่อุดมไปด้วยสารอาหาร และ ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เลือดจะนำาของเสียกลับไป ฟอกที่หัวใจ และปอดทางระบบหลอดเลือดดำา แบ่งออกเป็นสองชั้น • หลอดเลือดดา�ชนั้ลึก ด้วย ซึ่งอาจเกิดจากการเลื่อนหลุดของลิ่มเลือดที่ขาไปสู่ปอด ทำาให้ผู้ ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยแบบเฉียบพลัน และทำาให้เสียชีวิตได้ การ วินิจฉัยจึงต้องอาศัยอาการที่แสดง ร่วมกับการตรวจเลือดทางห้อง ปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวิทยา ทา�อย่างไรเมื่อรู้ว่าหลอดเลือดดา�ชนั้ลึกที่ขาอุดตัน หากสงสัยควรรีบมาพบแพทย์ และหากเป็นโรค ดังกล่าวต้องเข้ารับการรักษาทันที ผู้ป่วยต้องนอนพัก ยก ขาสูงและให้ยาแก้ปวดตามความจำาเป็น การรักษาด้วยการ ให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ ยาเฮปาริน เป็นยาฉีด ที่ออกฤทธ์ิต้านการแข็งตัวของเลือดในทันที ทำาให้ขายุบ บวมและทุเลาปวดได้เร็ว การบริหารยาทำาได้สองวิธี คือ ฉีด และหยดเข้าหลอดเลือดดำาต่อเนื่อง และต้องตรวจการแข็งตัว ของเลือดเป็นระยะ ๆ ถ้าให้ยามากเกินไป อาจทำาให้เลือดออก

โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ได้แก่ • หลอดเลือดด�าชั้นตื้น

โรคหลอดเลือดดา�ชนั้ลึกที่ขาอุดตันในคนไทยพบบ่อยแค่ไหน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.