‘โรครักเด็ก’

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

รรักเด็ก ความ หวังดี ปรารถนาดี ต่อเด็กคนหนึ่งให้เขา เหล่านั้นมีชีวิตที่ดีต่อ ไปในอนาคตนั้นถือ เป็นเรื่องปกติที่ควรมี ต่อกันในสังคม แต่การ ที่หวังมีเพศสัมพันธ์กับ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะนั้นอาจจะเข้าข่าย เป็นโรคทางจิตเวชที่ ควรเข้ารับการรักษา จากจิตแพทย์

ทั้งนี้ นพ.อภิ ชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ และโฆษกกรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า ความชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กตัวเล็ก ๆ ไปจนถึงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นทางการ แพทย์ถือเป็นอีกหนึ่งโรคทางจิตเวช เรียกว่า “พีโดฟีเลีย” (Pedophilia) คนที่เป็นโรคนี้ จะไม่ค่อยสามารถมีความสุขทางเพศกับคน ที่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่เหมือนกันได้ บางคน อาการรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถมีเพศสัม พันธ์หรือความสุขทางเพศกับคนในวัย ผู้ใหญ่ได้เลย

โรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุ แต่ปัจจุบัน คิดว่า เป็นเพราะลักษณะการเลี้ยงดูและ ประสบการณ์ในวัยเด็กของแต่ละคนโดย เฉพาะผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อทางเพศมาก่อน อาทิ เคยถูกล่วงละเมิด ข่มขืน โดนกระทา� ความรุนแรง บางรายเมื่อโตมาก็อาจจะทา� ให้มีพฤติกรรมแบบเดียวกันกับที่ตน เคยโดนกระท�า หรือบางรายอาจจะเกิด ความกลัว “ผู้ใหญ่” รู้สึกว่าคนวัยนี้ไม่ ปลอดภัย ท�าให้ไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์กับ ผู้ใหญ่อีกเลยและรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ กับเด็กนั้นท�าให้ตัวเองปลอดภัยมากกว่า รวมถึงบางรายอาจจะเกิดความกลัวเรื่องโรค ติดต่อในผู้ใหญ่ รู้สึกว่าเด็กสะอาด ปลอดภัย กว่า แต่ทั้งนี้ก็บอกได้ยากเพราะบางครอบครัว ที่มีพี่น้องโตมาในสภาพเดียวกันแต่ไม่เป็น โรคนี้

“กรณีถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงอายุ50-60 ปี แล้วมีคู่และรักกับคนอายุน้อยกว่าเช่น 30 ปี แม้อายุจะต่างกันมากแต่ก็ไม่ถือเป็นโรครัก เด็ก ความแตกต่างกันจะอยู่ที่ความสุขในการ มีเพศสัมพันธ์ คนที่เป็นโรครักเด็กจะไม่ สามารถมีความสุขทางเพศกับคนในวัยผู้ใหญ่ วัยไล่เลี่ยกันได้ แต่จะมีความต้องการ และ สามารถมีความสุขทางเพศได้เฉพาะกับเด็ก เท่านั้น บางคนเห็นเด็ก7-8 ขวบจะเกิดความ รู้สึกทางเพศด้วย อยากมีอะไรกับเด็กเล็ก ๆ ตรงนี้ถือเป็นปัญหา”

นพ.อภิชาติ บอกว่า “โรครักเด็ก” ปัจจุบันไม่ได้จำาแนกระยะการเกิดโรค แต่จะ แยกความรุนแรงโดยดูจากเรื่องของการ ควบคุมตัวเองว่าทำาได้ดีแค่ไหน บางคน สามารถควบคุมตัวเองได้ดีอาจจะใช้เพียง จิตนาการในการช่วยเองได้ แต่จะไม่ลงมือทำา สิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเด็กเลย

ส่วนคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเอง ได้นั้นก็จะกระท�าเหตุอันไม่เหมาะสมกับ เด็ก บางคนถึงขั้นก่อเหตุล่อลวง และข่มขืน กระทา�ชา�เราต่อเด็ก ซึ่งผิดกฎหมายและศีล ธรรมทั้งสิ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และใช้สารเสพติด จะ ทา�ให้ควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นไปอีก

“อย่างไรก็ตาม เราพบว่าในบางราย เ เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก หรือบางครั้งแค่ จินตนาการจิ แล้วบางคนอาจจะรู้สึกผิด บาป โทษตัวเอง รู้สึกละอายใจ กลายเป็น โรคซึมเศร้า และฆ่าตัวตายได้ ดังนั้นโรคนี้ ควรมาพบจิตแพทย์”ค

สำาหรับการรักษามีหลายวิธีคนที่คิด ว่าการชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแล้วเป็น ความผิดจนทำาให้มีปัญหาซึมเศร้า ถึงขั้น อยากฆ่าตัวตาย ตรงนี้จะ รักษาด้วยยาต้าน ซึมเศร้า หรือมีปัญหาการควบคุมอารมณ์ ก็จะให้ ยาที่ช่วยเรื่องการควบคุมภาวะ อารมณ์ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากยา แล้วคือ การใช้จิตบา�บัด การปรับตัว ปรับ มุมมอง หาวิธีการรับมือกับความต้องการ ทางเพศอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการเกิด การกระทา�ทางเพศต่อเด็ก เช่น การช่วย ตัวเอง หรือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ที่ ถูกต้อง

อย่าอายที่จะมาพบจิตแพทย์ เพราะหากปล่อยไว้อาจจะทำาให้เกิดความ รุนแรงได้ ทั้งกับตัวเอง หรือเด็กที่ไร้เดียง สา และสังคม ถ้าเกิดปัญหาแล้วอาจจะแย่ กว่าเดิมจนยากที่จะแก้ไขได้ในภายหลัง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.