ศูนย์เหรียญ

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ท่องเที่ยวหน้าตาเฉย ฝ่าฝืนมติ ปปง. มีมติสั่ง ยึด-อายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบพัวพันทัวร์ ศูนย์เหรียญ ย้ำาทรัพย์สินสิ่งของถูกยึด-อายัด ไว้แล้ว ไม่สามารถนำาไปดำาเนินกิจการในรูป แบบเดิม เว้นแต่ไปทำาประโยชน์อย่างอื่น แต่ ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.