เติมก๊าซอย่างถูกต้อง… ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ในปัจจุบันประชาชนนิยมใช้รถที่ติดตั้งระบบก๊าซ มากขึ้นและบ่อยครั้งที่รถติดตั้งระบบก๊าซเกิด ระเบิดหรือไฟไหม้ขณะเติมก๊าซ สร้างความสูญ เสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) ได้แนะนำาดังนี้

1. เลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซ ที่ได้มาตรฐาน มีหัวจ่ายและท่อส่งก๊าซที่ได้รับ การตรวจสอบและผ่านมาตรฐานความ ปลอดภัย รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัย ของสถานีบริการอย่างเคร่งครัด

2. ดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้ง ที่เติมก๊าซรอจนเติมก๊าซเสร็จค่อยกลับขึ้นรถ เนื่องจากถังก๊าซที่ติดตั้งกับรถจะเกิดการยืดและ กดตัวจากแรงดันของเครื่องอัดก๊าซทำาให้เสี่ยง ต่อการระเบิดได้ ดังนั้นการอยู่บนรถหรือยืนอยู่ ใกล้ ๆ ก็มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากแรง ระเบิด นอกจากนี้การกำาหนดให้ผู้โดยสารต้อง ลงจากรถขณะเติมก๊าซฯ ถือว่าเป็นการปฏิบัติ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 92 อีกด้วย

3. ห้ามประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่ทำาให้ เกิดประกายไฟ อาทิ การสูบบุหรี่ การใช้ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ ไฟไหม้รถได้ (อันนี้น่าจะรวมถึงผู้ขายอาหารแบบ รถเข็นหรือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไม่ว่าจะไก่ทอด ไก่ย่าง และอาหารตามสั่ง ซึ่งชอบมาจอดร้าน ขายอยู่ข้าง ๆ สถานีบริการก๊าซด้วย)

4. ไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุ ของถังก๊าซเพราะถ้าเติมมากเกินไปเวลาที่เจอ

แอลพีจี และ เอ็นจีวี ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ปราศจากพิษ (แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยจึงเติมกลิ่นฉุนลงไปให้มีกลิ่นเหม็น ๆ เพื่อที่จะตรวจสอบการรั่วไหลของ แก๊สได้ง่าย

แอลพีจี มีน้�าหนักมากกว่าอากาศเมื่อเกิดการรั่วไหลแล้วจะลอยอยู่เหนือพื้นดิน มี ขีดจา�กัดในการติดไฟที่ 2–15% ของปริมาณในอากาศ และอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองคือ 400 องศาเซลเซียส

เอ็นจีวี มีน้�าหนักเบากว่าอากาศเมื่อเกิดการรั่วไหลจะลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศ มี ขีดจา�กัดในการติดไฟที่ร้อยละ 5-15 ของปริมาณในอากาศ และอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองคือ 540 องศาเซลเซียส เสร็จเรียบร้อยก่อนเคลื่อนรถ โดยเฉพาะรถที่ ติดตั้งหัวเติมก๊าซอยู่ท้ายรถ หรืออยู่รวมกับ ช่องเติมน้ำามันเพื่อป้องกันรถกระชากสายเติม ก๊าซขาดทำาให้ก๊าซรั่วและก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่นกัน

ทั้งนี้การเติมก๊าซอย่างถูกวิธีจะช่วยลด ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงจากการ ระเบิดและไฟไหม้รถ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัย ในการใช้งานรถที่ติดตั้งระบบก๊าซ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.