ควงคู่โชว์หวาน ‘ชื่นชีวา’

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ ติ napapornp@dailynews.co.th ws.co.th ธพัชรินทร์ธพ : รายงาน

“ชื่อนี้กำาลังเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวง การเงินของประเทศไทย และกำาลังจะเปิดตัวอย่าง เป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน 2559 นี้

เป็นบริษัทสต�รท์อัพที่เกิดขึ้นจ�กก�รรวมตัวกันของ นักศึกษาทั้ง 6 คน จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือที่เรียกกัน ติดป�กว่� พระจอมเกล้�บ�งมด โดยมี คุณนิลทิต� เลิศเรืองศุภกุล และคุณเพียร ไกร อัศวโภค� นักธุรกิจและที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินระดับประเทศ ที่มองเห็นศักยภ�พ ของโปรเจคท์ดังกล่�วจนกระทั่งปัจจุบันเป็นทั้งที่ปรึกษ�และผู้ร่วมก่อตั้ง

พงศธร ธนบดีภัทร ตัวแทนของนักศึกษ�กลุ่มนี้และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อ ตั้งบริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำ�กดั กล่�วว่� คนไทยมีหนี้สินเป็น อันดับต้น ๆ ของโลก คนไทยที่อ�ยเกิุน 60 ปี ยังมีไม่ถึงร้อยละ 10 ที่มีเงินเก็บ เพียงพอสำ�หรับก�รดำ�รงชีวิตด้วยตนเอง เป็นโปรเจคท์ที่เกิดขึ้นจ�กแนวคิด ที่อย�กจะช่วยแก้ปัญห�หนี้สินของคนไทย ซึ่งโดยส่วนม�กจะประกอบไปด้วยหนี้ 3 ประเภท คือ หนี้ที่อยู่อ�ศยั หนี้รถยนต์ และหนี้บัตรเครดิต โดยเป้�หม�ยของ

ในปีนี้จะเริ่มต้นที่หนี้ที่อยู่อ�ศยัก่อนเพร�ะใช้ระยะเวล�ในก�รผ่อนชำ�ระน�น หล�ยสิบปี ทำ�ให้ต้องจ่�ยค่�ดอกเบี้ยเป็นเงินอีกเท่�ตวัของร�ค�ทอี่ยู่อ�ศยั

คนที่เป็นหนี้บ้านไม่ใช่คนไม่มีวินัยทางการเงิน ใครก็เป็นหนี้บ้านได้ แต่ ยิ่งผ่อนนานเงินที่ต้องจ่ายก็ยิ่งทวีคูณเป็นเท่าตัวของราคาบ้าน จึงจะช่วย ให ให้คนที่เป็นหนี้บ้านปลดหนี้ได้เร็วขึ้น่ ้ ไ้ ้ โดยการเข้าถึงการรีไฟแนนซ์บ้านโ ไ ได้ง่ายขึ้นได

พงศธร บอกว่� ปั ญห�ทกุวันนี้คือคนไม่รู้ว่�รไฟีแนนซ์ดีอย่�งไร สมมุติว่�คณุผ่อนบ้�นส 30 ปี ผ่อนไปซัก 3 ปีแล้ว ก�รรีไฟแนนซ์จะช่วย ลดเวล�ก�รผ่อนชำ�ระให้เหลือเพียง 18-19 ปีได้ ทำ�ให้ประหยัดค่�ใช้จ่�ย ใน ในส่วนของดอกเบี้ยได้เป็นหลักล้�นบ�ท เพื่อนำ�เงินที่ต้องจ่�ยดอกเบี้ยให้ ธ ธน�ค�รเปลี่ยนม�เป็นเงินที่เร�ประหยัดได้ และนำ�ไปใช้จ่�ยในส่วนอื่นๆ ที่ จำ� จำ�เป็นของชีวิตแทน แต่ธน�ค�รในประเทศไทยมีเกือบ 20 แห่ง คนส่วน ม ม�กจึงมักจะเลือกแต่ธน�ค�รที่ตนรู้จักเท่�นัน้ ซึ่งเว็บไซต์ เป็น พันธมิตรกับธน�ค�รที่จะให้คำ�แนะนำ�คณุได้ภ�ยในเวล�ไม่ถึงพั 1 น�ทผ่ี�น ระบบของเว็บไซต์ที่เร�พฒัน�ขนึ้

น�ยพงศธร กล่�วต่อว่� ให้บริก�รฟรีโดยไม่เก็บค่�บริก�รใดๆ จ�ก ผู้ใช้ง�น เพร�ะเร�เป็นพันธมิตรกับธน�ค�รอยู่แล้ว ทุกคนที่ผ่อนบ้�นอยู่ส�ม�รถ เข้�ม�ใช้บริก�รได้ที่ www. com โดยเข้�ไปที่หน้�เว็บไซต์เพื่อลองคำ�นวณ ดู ว่�บ�้นของคุณส�ม�รถประหยัดเงินได้เท่�ไหร่ และห�กสนใจจะรีไฟแนนซ์ก็ส�ม�รถ กดสมัครและส่งข้อมูลไปให้กับธน�ค�รที่สนใจ โดยจะมีเจ้�หน้�ทติี่ดต่อกลับไปเพื่อ รับเอกส�รจ�กท่�น โดยที่ผู้ใช้ง�นไม่ต้องเสียเวล�ในก�รเดินเรื่องทั้งหมดเองทุกขั้น เพียงเท่�นกี้�รรีไฟแนนซ์ที่อยู่อ�ศยัของท่�นก็เสร็จสมบูรณ์

“แน่นอนว่าการทำาธุรกรรมทางการเงิน หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ผ่าน ระบบออนไลน์ ผู้ใช้ต้องมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่ามีความปลอดภัย เราได้ พัฒนาระบบเว็บไซต์ขึ้นมาโดยเว็บไซต์ ใช้ระบบ security ที่มี มาตรฐานความปลอดภัยเดียวกับการเข้ารหัสต่างๆ บนเว็บไซต์ธนาคาร ชั้นนำาของโลก คือมาตรฐาน ISO 27001 ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจ ได้ว่าการใช้งานบนเว็บไซต์ นั้นมีความปลอดภัยสูงแน่นอน”

น�ยพงศธร ยังได้กล่�วทิ้งท้�ยอีกด้วยว่�เว็บไซต์ ได้ เปิดให้ใช้บริก�รอย่�งไม่เป็นท�งก�รแล้วตั้งแต่วันที่ 7 สิงห�คมที่ผ่�น ม� โดยมียอดเงินก�รรีไฟแนนซ์แล้วกว่� 700 ล้�นบ�ท แต่กว่� เว็บไซต์ จะสมบูรณ์แบบพร้อมใช้อย่�งในปัจจุบันนี้ ได้ ผ่�นก�รพัฒน�และปรับแก้ม�แล้วหล�ยครั้งเพื่อให้มั่นใจ เรื่องของข้อมูลและคว�มปลอดภัยอย่�งสูงสุด

“พวกเร�ได้เรียนรู้หล�ยๆ อย่�งในรั้ว มห�วทิย�ลยั และเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เร�อดทนและ มุ่งมั่นจนเกิดเป็นระบบเว็บไซต์ ได้สำ�เร็จ ก�ร ทำ�บริษัท ก็เช่นกัน พวกเร�เรียนวิศวะแต่ม� เริ่มทำ�ธุรกิจสต�ร์ทอัพเร�ก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง กันตั้งแต่ต้น อย่�งไรก็ดีก�รทำ�สต�รท์อัพใครๆ ก็ทำ�ได้ แต่สิ่งสำ�คัญอย่�งหนึ่งคือก�รมีที่ปรึกษ�ทีดี่โดยเฉพ�ะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินและธน�ค�รถือเป็นเรื่องซับซ้อนที่พวก เร�ตอ้งเรียนรู้”

อย่างที่บอก ในช่วงแรกจะเปิดบริการรีไฟแนนซ์เฉพาะหนี้สินจาก การผ่อนบ้านก่อน และในอนาคตจะเปิดบริการรีไฟแนนซ์หนี้สินอีก 2 ประเภท คือ รถยนต์และบัตรเครดิต. ตอน เสียใจ ยอมหลีกท�งทั้งที่ยังรัก แต่ ก็แอบมีมุมกุ๊กกิ๊กกับ ชื่น น�งเอกคือ น้องมิลลี่ ตอนแรกคิดว่� ละครเรื่องนี้จะกุ๊กกิ๊กทั่วไป แต่พอถ่�ยทำ�ไปสักพัก ก็ แอบย�กเหมือนกัน เพร�ะผมต้องปรับลุค เป็นพี่ใหญ่ นิ่ง ซ่อน คว�มรู้สึกผิดกับตัว จริง (หัวเร�ะ) แต่ก็ เป็นอีกหนึ่งค�แรก เตอร์ที่อย�กฝ�กให้ทุกคนติดต�ม ผมเชื่อว่� เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่แฟน ๆ ต้องประทับ ใจแน่นอนครับ” ด้�นส�วน้อยหน้�ใส มิลลี่-คามิล เผยว่� “เรื่องนี้รับบท ชื่นชีว� ส�ว สองค�แรกเตอร์ ทั้งในแบบส�ว สวย น่�รกั ฉล�ด เจ้�ค�รม และ ม�ดทอมบอย เก่งก�รต่อสู้ป้องกัน ตัว ค่อนข้�งย�กสำ�หรับเร�เหมือน กันค่ะ แต่โชคดีที่ทั้งผู้กำ�กบัฯ พี่ ๆ นักแสดงให้คำ�แนะนำ� ดูแลให้โอก�ส ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มถ่�ยทำ� ทำ�ให้ห�ย เกร็งไปได้เยอะ และเรื่องนี้มิลลี่ยังได้ มีโอก�สร้องเพลงประกอบละครคู่กับพี่ พอร์ชด้วย ตื่นเต้นม�กเพร�ะพี่พอร์ช เสียงดีอยู่แล้ว ยังไงมิลลี่ขอฝ�กทุกคน ช่วยเป็นกำ�ลงัใจให้ด้วยนะคะ” แฟนละครช่อง 7 สี พบกับ ละคร ออกอ�ก�ศทุกวันพุธพฤหัสบดี เวล� 20.30 น. ท�งช่อง 7 สี และ ช่อง 35 ในระบบ HD. รายการ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.