“ชื่นชีวา”

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

อง 7 สี เอ�ใจแฟนละครส่งละครย้อนยุค โรแมนติกดร�ม่� “ชื่นชีวา” ผลง�น สร้�งโดย “สยม สังวริบุตร” บอสใหญ่ค่�ย ย ดีด้�ฯ ที่ควบคุมก�รผลิตเองทุกขั้นตอน ซึ่งละคร เรื่องนี้มีองค์ประกอบศิลป์ที่สวยง�ม โดยเฉพ�ะ เรื่องแฟชั่นก�รแต่งก�ยของเหล่�นกัแสดง

“ชื่นชีวา” บทประพันธ์ของ บุษยมาศศ บทโทรทัศน์โดย ภาวิต จ�กฝีมือผู้กำ�กับ คุณภ�พ ระดับแถวหน้�ของเมืองไทย ณพธัน กรณ์ รัตนระวีโชต์ิ นำ�แสดงโดยคู่พระ-น�ง สุดน่�รกั พอร์ช-ศรัณย์ ศิริลักษณ์ และ มิล ลี่-คามิลล่า กิตติวัฒน์ ร่วมด้วยผู้แสดงอีก ม�กม�ย อ�ทิ บิ๊ก-ณทรรศชัย จรัสมาส, พิชย ย ดนย์ พึ่งพันธ์, สรพงศ์ ชาตรี, วสุ แสงสิง แก้ว, เกรียงไกร อุณหนันท์, จักรกฤษณ์ คชรัตน์, กชกร ส่งแสงเติม, กชกร นิมากรณ์, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, วิยะดา อุมารินทร์, ปนัดดา โกมารฑัต, แก้วใส คริสตัล, พูลภัทร อัตถปัญญาพล ฯลฯ

พระเอกหนุ่ม พอร์ช เผยว่� “ละครเรื่องนี้รับบท “ศรันย์ หรือ คุณ ต้น ” หนุ่มหล่อม�ดขรึมแอบรักส�วแต่ ไม่กล้�บอก เพร�ะกลัวน้องช�ยจะ ในแง่ดี เธอหวังว่�นิวัฒน์คงจะอธิบ�ยให้บิด�ใ ม�รด� และก�นด�ยอมรับเธอได้ในวันหนึ่ง เวล� ผ�่นไปก�นด�คลอดลูกส�ว เกศินี (กชกร ส่งแสง เติม) ไม่น�นนัก ชีว�ก ตั้็งครรภ์ ยังไม่ทันที่นิวัฒน์ จะจัดก�รเรื่องต่�ง ๆ ให้เรียบร้อย ก�นด�กรู้็เรื่อง ชีว� ก�นด�ว�งแผนใส่ร้�ยป้�ยสีชีว�อย่�งแนบ เนียน จนทำ�ให้นิวัฒน์เข้�ใจผิดว่�ชวี�คบชู้ และลูก ในท้องของเธอก็เป็นลูกของช�ยอื่น นิวัฒน์หึงหวง จนข�ดสติ เข�ทะเล�ะกับชีว�อย่�งรุนแรง หลวง พิทยไพบูลย์พย�ย�มอธิบ�ยให้ลูกเขยเข้�ใจ แต่ ม.ล.นิวัฒน์ไม่ยอมรับรู้และเข้�ใจอะไรทั้งสิ้น หลวงพิทยไพบูลย์จึงพ�ลกูส�วหนีออกจ�กชัยน�ท ม�ใช้ชีวิตใหม่อย่�งเรียบง่�ยอยู่ที่รังสิต โดย เปลี่ยนชื่อลูกส�วว่� ช้อย เมื่อครบกำ�หนดคลอด ชีว�หรือช้อย คลอดลูกส�วหน้�ต�น �่เอ็นดูชม ตั้งชื่อให้ว่� ชื่น (คามิลล่า กิตติวัฒน์)

เวล�ผ�นไปในครอบครัวชื่นจะเป็นเด็ก่ หญิง แต่กับเพื่อนบ้�นนั้นจะรับรู้ว่�เป็นผู้ช�ย ชื่น เก่งสมใจต� วันหนึ่งชื่นกำ�ลงัจะมีเรื่องชกต่อยมี 2 เด็กหนุ่ม ชื่อ่ คุณต้น /ศรันย์ (ศรัณย์ ศิริลักษณ์) และ คุณต่อ/สาโรจน์ (ณทรรศชัย จรัสมาส) ลูกช�ยของ พระยาพิชัยศรายุทธ (เกรียงไกร อุณหนันท์) เข้�ม�ไกล่เกลี่ยจนทุกอย่�งจบลงด้วย ดี หลังจ�กวันนั้น ชื่น กับลูกน้องจะไปบ้�นพิชัย ศร�ย ทุ ธทุกวัน ชื่นสนิทกับคุณต่อม�กกว่�คณุต้น แต่ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของชื่น

วันหนึ่ง คุณหญิงวีณา (อัญษนา บุรา นันท์) ต�มพระย�พ ชัิ ยศร�ย ทุ ธม�พ กัผ่อน ทำ�ให้ ได้เจอกับตัวจริงของชื่น ซึ่งเพียงครั้งเดียว คุณ หญิงวีณ� ก็หลงรักในคว�มมีน้ำ�ใจ พูดจ�ฉล�ด เฉลียว เรียบร้อยรู้ก�ลเทศะ ต่�งจ�กที่ก�นด� และเกศินีเล่�ให้ฟัง จึงขอตัวชื่นม�อ ุป ก�ระส่งให้ เรียนหนังสืออย่�งดี และวันหนึ่งคว�มจริงเรื่อง เพศของชื่นถูกเปิดเผย เพร�ะธรรมช�ตขิองผู้หญิง ประก�ศตัวออกม� ซึ่งชื่นกลัวว่�คณุหญิงวีณ�จะ โกรธและไม่รักเธอ แต่เปล่�เลยเมื่อคุณหญิงวีณ� ร ู้ เธอสั่งให้จัดเสื้อผ้�ให้ชื่นใหม่ทั้งหมด ทำ�ให้เกศินี ยิ่งเกลียดชื่นม�กขึ้น และยิ่งคุณต้นกับคุณต่อกลับ ล่า “ชื่นชีวา” ม�จ�กต่�งประเทศ ทำ�ให้ทั้งคู่รู้ว่�ชื่นเป็นผู้ หญิงไม่ใช่ผู้ช�ย แถมเป็นส�วสวย ที่เพียบ พร้อมทั้งกิริย� ม�รย�ท ยิ่งทำ�ให้ช�ยหนุ่มทั้ง สองแอบหลงรักชื่นอย่�งเห็นได้ชัด ซึ่งลึก ๆ แล้วชื่นและคุณต้นแอบมีใจให้กันม�กกว่�เพื่อน โดยที่ชื่นไม่รู้เลยว่�คณุต่อก็แอบหลงรักเธออยู่ เช่นกัน คุณต่อได้บอกกับคุณต้นว่�ห�กชื่นเป็น ผู้หญิงจะขอชื่นแต่งง�น จึงทำ�ให้คุณต้นต้อง หักห้�มใจ เพร�ะอย�กหลีกท�งให้คุณต่อ

ยิ่งน�นวันก�นด� และเกศินี พย�ย�ม ห�ท�งกลั่นแกล้งชื่น เพร�ะเกศินีต้องก�ร แต่งง�นกับคุณต้น แต่คุณต้นไม่สนใจเธอ เพร�ะคุณต้นลึก ๆ แอบรู้สึกดีกับชื่น แต่เห็น ว่�คณุต่อ น้องช�ยก็รักชื่น จึงยอมหลีกท�งให้ คุณต่อได้หมั้นกับชื่น สุดท้�ยแล้วคว�มรักและ เรื่องร�วคว�มสัมพันธ์ครั้งนี้จะลงเอยอย่�งไร ติดต�มชมได้ในละคร “ชื่นชีวา” ทุกวันพุธพฤหัสบดี เวล� 20.30 น. ท�งช่อง 7 สี และ ช่อง 35 ในระบบ HD.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.