Daily News Thailand - - การเมือง -

ตอนนี้เริ่มตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมา โดยประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วนงาน เพื่อจะท�าให้มีตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นเอส เอ็มอี สตาร์ทอัพ (Start up) ขึ้นมาจริง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียง แนวคิดจัดประกวดอย่างเดียว..“.. ชาติชาย พยุหนาวีชัย กับเรื่อง “การทา�ธุรกิจเทรนด์ใหม่” ในยุคปัจจุบัน ที่จะยึดโยงเกี่ยวพันไปสู่ “ยุค 4.0” ของเมืองไทย... ทา�ได้เร็ว ทา�ได้จริง”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.