วัดใจรัฐบาล‘ประยุทธ์’ ส่งม.44ฟันทุจริตข้าวจีทูจี

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

“ทุจริตการขายข้าว” “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี “มาตรา 44” “กรมบังคับคดี”

สำาหรับนักการเมือง และข้าราชการ คน ที่จะถูกบังคับทาง ปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากการขายข้าวจีทูจีนี้ได้แก่ นายบุญทรง เต ริยาภิรมย์ อดีต รมว พาณิชย์ ที่คาดว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสีย หายถึง ล้านบาท ต่อมาคือ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช พาณิชย์ ต้องจ่ายค่าเสียหาย ล้านบาท ขณะที่อีก คน คือ พ ต นพ วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว พาณิชย์ นายมนัส สร้อย พลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้ อำานวยการสำานักการค้าข้าวต่างประเทศ ต้องจ่ายคนละ ล้านบาท ที่สำาคัญหนังสือบังคับทางปกครองฯ นี้มีอายุความ ปีหรือหมดอายุ เดือน ก พ และหากไม่ทันกำาหนดจะเรียกค่าเสียหายไม่ได้!! “อภิรดี ตันตราภรณ์” รมว พาณิชย์ มค หมายให้ รมว พาณิชย์ลงนาม ทำาให้ รมว พาณิชย์ต้องการตัวช่วยเพิ่ม เติมนั่นคือ “ปลัดกระทรวงพาณิชย์” ให้มา ร่วมเซ็นด้วยกัน!! แต่อ้างว่าติดขัดการดำาเนินการทางกฎหมาย ร่ายยาว มา ตั้งแต่ใครจะเป็นผู้มีอำานาจยึดทรัพย์ เพราะเป็นความรับผิด “ทาง ละเมิด” ที่ต้องเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งในส่วนของข้าราชการ กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กำาหนดให้ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี เป็นผู้มีอำานาจสั่งอายัดทรัพย์ได้ แต่ในส่วนของนักการ เมืองนั้น กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ ทำาให้มีปัญหาในการดำาเนินการว่าจะ เป็นใคร เพราะต่างก็กลัวการถูกไล่เช็กบิลภายหลัง

ที่สำาคัญการทุจริตขายข้าวจีทูจีนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ สัญญา ปริมาณ 6.2 ล้านตันเท่านั้น เพราะในสมัยนายบุญทรงเป็นรมว พาณิชย์ ยังได้อนุมัติขายอีก สัญญา รวมทั้งหมด สัญญา ซึ่งใน ส่วนของ สัญญาหลังนั้น ป ป ช กำาลังตรวจสอบ และได้เชิญผู้ เกี่ยวข้องไปให้ปากคำาแล้ว คาดว่าน่าจะได้ผลสอบเร็ว ๆ นี้ และน่าชี้ มูลความผิดบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก

ดังนั้นถ้าปัญหาแค่ สัญญาแรกนี้ มันมากนัก กระทรวง พาณิชย์หวั่นไหว ไม่มีความกล้ามากพอที่จะดำาเนินการ คงต้องมอง ข้ามช็อตแล้วว่ารัฐบาลจะมีวิธีไหนมาใช้ท่ามกลางเวลาที่เหลือน้อยลง เรื่อย ๆ หรือจะใช้ ม ลงดาบให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่า อย่า ปล่อยให้กระทรวงพาณิชย์ยื้อแล้วยื้ออีก อย่างน้อย ๆ เงินที่เรียกคืน มาได้นั้น ก็ยังนำาไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้นมาได้บ้าง ดีกว่า จะปล่อยให้คดีหลุด คนขี้ฉ้อลอยนวล เงินก็ไม่ได้คืนสักสลึงเดียว ประเทศชาติจะชำ้ ไปกว่านี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.