ſ ศ�ลถกปมคำ�ถ�มพ่วง 14 ก.ย.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

รายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งถึง ความคืบหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ แก้ไขให้สอดคล้องกับคำาถามพ่วงประชามติ ว่า ขณะนี้ตุลาการ ได้มีหนังสือขอความเห็นจาก แม่ น้ำา 3 สาย ให้ส่งกลับมาภายในวันที่ 12 ก.ย. ตาม ขั้นตอน หลังจากนั้น ตุลาการจะพิจารณา ว่า ข้อมูล ที่ได้รับมาจากแม่น้ำา 3 สาย มีความเกี่ยวข้องและ สามารถนำามาใช้ประกอบการพิจารณาได้มากน้อย แค่ไหน ถ้าเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับมาเพียงพอ ก็ สามารถอภิปรายและนัดลงมติได้ทันที แต่ถ้าเห็น ว่าข้อมูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เพียงพอต่อการ วินิจฉัย อาจมีหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.