ſ “ใบดำ�”เจอแบนตลอดชีพ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วน “ใบดำา” เป็นกรณีที่เขียนล้อมา จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำาหนดให้มีโทษ การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ได้มี กำาหนดระยะเวลารับโทษว่าจะนานกี่ปี เพิ่มเติม เข้ามานอกเหนือจากโทษของการเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งที่จะมีการกำาหนดไว้ชัดเจนว่า 5 หรือ 10 ปี จึงเท่ากับว่า หากผู้สมัคร หรือ ส.ส.คนใด ศาล ฎีกามีคำาพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือก ตั้ง ก็จะถือว่าเป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ เลือกตั้งตลอดชีพ ซึ่งการถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้ง เป็นลักษณะต้องห้ามในการดำารง ตำาแหน่งสำาคัญต่าง ๆ ทางการเมือง อาทิ ส.ส., ส.ว. และกรรมการองค์กรอิสระ เป็นต้น หากพบว่า รายชื่อสมาชิกที่แต่ละพรรคยืนยัน มาไม่เป็นความจริง ก็จะมีบทลงโทษ เพราะ ปัจจุบันมีสมาชิกพรรคจำานวนมากถูกนำาชื่อมา แอบอ้างโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม บางคนเป็น สมาชิกพรรคซำ้าซ้อนกันหลายพรรค ดังนั้นจึง ต้องยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้ง อย่างไร ก็ตามหากพรรคใดต้องการจดทะเบียนรายชื่อ สมาชิกพรรคใหม่ก็สามารถทำาได้เช่นกัน

นายสมพงษ์ สระกวี กมธ.การเมือง สปท. กล่าวว่า เหตุผลที่ กมธ.ยอมปรับแก้ เนื้อหาเรื่องการรีเซตรายชื่อสมาชิกพรรคการ เมือง เนื่องจากไม่อยากเป็นจำาเลย ถูกโจมตีว่า จ้องจะรีเซตหรือกลั่นแกล้งให้พรรคการเมือง เล็กลง ไม่อยากถูกมองว่าเป็นไอ้ห้อย ไอ้โหน ก็ตาม คาดว่าการประชุมตุลาการในวันที่ 14 ก.ย. น่าจะมีการนำาเรื่องดังกล่าวเข้ามาหารือด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.