ſ เหลือง-ส้ม โดนสถ�นเบ�

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับการแจก “ใบเหลือง” เป็นกรณี ก่อนหรือในวันเลือก ตั้ง เมื่อ กกต. สืบสวน ไต่สวนหรือพบเห็นการ กระทำาที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งเป็น ไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม กกต. มีอำานาจสั่ง ระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกการ เลือกตั้ง และสั่งให้ดำาเนินการเลือกตั้งใหม่ ร่วมถึงในกรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง หาก กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งนั้น ไม่สุจริต สามารถยื่นคำาร้องต่อศาลฎีกาขอให้สั่ง เลือกตั้งใหม่ได้

ส่วน “ใบส้ม” คือ กรณีหลังวันเลือก ตั้ง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้า กกต.พบ ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนอยู่ใน ลำาดับที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร ให้ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และสั่งระงับ สิทธิการรับสมัครของผู้นั้น หรือ หากมีหลักฐาน อันควรเชื่อว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำาการ จนเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริต มีการนับ คะแนนไม่ถูกต้อง ให้ กกต.ระงับสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.