ก.เกษตรพร้อมโชว์ผลงาน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ในวันที่ 15 ก.ย. เวล� 09.00-12.00 น. ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล พล.อ.ประยุทธ์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี มีกำ�หนดแถลงผลง�นรัฐบ�ล ในรอบ 2 ปี

ง�นนี้ ทุกกระทรวงได้เตรียมผลง�น พร้อมโชว์ต่อหน้�ส�ธ�รณชนทั้งประเทศ แล้ว จันทร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.