โรคประจำาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ

Daily News Thailand - - กทม.-จรำจร -

จุลสารลด หยุด ภัย กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ประจำาเดือนกันยายนนี้มี เรื่องปัญหาสุขภาพ โรคประจำาตัว ปัจจัยลด สมรรถนะในการขับรถ เพิ่มความเสี่ยง อุบัติเหตุรุนแรง ขออนุญาตผ่านตรงนี้คัดลอก เพื่อเผยแพร่ครับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.