“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เชิดชูเกียรติ ..ชวน ศิรินันท์พร คณะกรรมการ กฟผ. มอบเข็มเชิดชู เกียรติและประกาศเกียรติบัตรแก่ มงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ ใน ฐานะเป็นบุคคลภายนอกองค์กรที่ทา�คุณประโยชน์แก่ กฟผ. ในงาน “กฟผ. องค์กรใสสะอาด” ที่สา�นักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.