เดินหน้าสร้าง 2 อ่าง แก้ภัยลุ่มน้ำาน่านตอนบน

Daily News Thailand - - เกษตร -

ดร.สมเกียรติ ประจำาวงษ์ รอง อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ดำาเนินการศึกษาความ เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการอ่างเก็บนำ้านำ้ากิ พร้อมระบบส่งนำ้า ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน และโครงการ อ่างเก็บนำ้านำ้ากอน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.