เท

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ประยูร รัตนเสนีย์ ผ ว จ . พ ร ะ น ค ร ศ รี อยุธยา มอบเกียรติ บัตรให้แก่ ร.ต.ต.ธานี โพธิ์ชีพันธ์ รองนายก เทศมนตรีเมืองอโย ธยา ในการปฏิบัติ หน้าที่ส่งเสริมสนับ สนุนให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิลง ประชามติเป็นจ�านวน มากของจังหวัด

การอนุรักษ์ทรัพยากรนั ์ ั �้ ้�า ถือเป็นื ป็ เรื่องสา�คัญ เพราะมนุษย์ และสัตว์ ต้องใช้ น้�าในการบริโภค เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด ขณะ เดียวกันพืชก็ต้องใช้เพื่อให้เกิดความเจริญ เติบโต โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาคูคลอง จึงเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย เทศบาล

มอบเกียรติบัตร...

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.