‘หัวพันธุ์มันฝรั่งคุณภาพ’ลดต้นทุนได้

Daily News Thailand - - เกษตร-ละคร-บทความ -

มันฝรั่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ให้เกษตรกรสูงถึง 15,00025,000 บ�ทต่อไร่ต่อปี ปัจจุบันประเทศไทยมี แหล่งผลิตมันฝรั่งอยู่ในพื้นที่ภ�คเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงร�ย ลำ�พูน ลำ�ป�ง พะเย� ต�ก และเพชรบูรณ์ และมีก�รขย�ย ไปยังพื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย หนองค�ย สกลนคร และนครพนม โดยมีก�รเพ�ะปลูกทั้งมันฝรั่งพันธ์ุสปุนต้�ซงึ่ ใช้บริโภคทั่วไป มีคว�มต้องก�ร ประม�ณ 10,000 ตันต่อปี และมันฝรั่งพันธ์ุโรงง�น คือ พันธ์ุแอตแลนติก ใช้เป็นวัตถุดิบในก�ร แปรรูป ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของ อุตส�หกรรมมันฝรั่งที่เติบโตขึ้นอย่�งรวดเร็ว โดยเฉพ�ะก�รแปรรูปเป็นมันฝรั่งแผ่นทอด กรอบ ต้องก�รใช้ม�กถึง 140,000 ตันต่อปี ผู้ ประกอบก�รจึงต้องนำ�เข้�มนัฝรั่งสดจ�กต่�ง ประเทศปีละ 34,000-35,000 ตัน นอกจ�กนี้ ยังมีก�รนำ�เข้�หัวพันธ์ุมันฝรั่งสูงถึง 13,000 ตันต่อปี มีมูลค่�นบัร้อยล้�นบ�ท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.