องค์ก�รค้�ฯเร่งพิมพ์หนังสือปีหน้� มั่นใจส่งถึงมือเด็กได้ก่อนปิดเทอม

Daily News Thailand - - การศึกษา -

... สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน มอบประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2559 จำานวน 202 วัด โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธี ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.