ย้อนรอย‘กระทรวงดิจิทัลฯ’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. สมาชิก สนช.มีมติ เป็นเอกฉันท์ 122 เสียง เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ... เพื่อจัดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวาระที่ 3 มีผู้งดออกเสียง 7 เสียง ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะออกมาเพื่อปรับโครงสร้าง กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม” โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

สำาหรับเนื้อหา ร่างกฎหมายดังกล่าว มีทั้งหมด 23 มาตรา มีเนื้อหาสำาคัญ คือ ให้ เปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที เป็นกระทรวง ดิจิทัลฯ โดยมีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำาเนินกิจการ เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่ กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการ ที่สังกัดดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระทรวงนี้จะประกอบด้วย สำานักงานรัฐมนตรี สำานักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และสำานักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งให้ โอนบรรดาอำานาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง มติ ของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงไอซีที และข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง

สำานักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อ ครม. ของ เศรษฐกิจและสังคม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.