ทางหลวงจับมือ‘ญี่ปุ่น’ ช่วยพัฒนามอเตอร์เวย์

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง และนายเคนจิ โอชิมา เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Metropolitan Expressway Company Limited ประเทศญี่ปุ่น เป็น ผู้แทนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกันที่ห้องประชุมสนั่นศรี รุ่งโรจน์ อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง เพื่อความร่วมมือทางวิชาการและการแลก เปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคในการดา�เนินการ ด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งก่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อการด �าเนินงานของ กรมทางหลวงในอนาคตเพื่อให้ระบบ ทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) มีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเชื่อมโยงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่าง มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าว เป็นผู้บริหาร จัดการทางพิเศษในมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1962 และดา�เนินงานมามากกว่า 50 ปี มีภารกิจ หลักในการออกแบบ ก่อสร้างและซ่อม บ�ารุงทางพิเศษ รวมทั้งควบคุมระบบการ จัดการจราจรทางพิเศษบนโครงข่ายของ มหานครโตเกียว นอกจากนี้บริษัทยังจัด เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ ETC (Electronic Toll Collection System) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ บริการกว่าร้อยละ 90 ของผู้ใช้ทางพิเศษ ทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ ผู้ใช้ทางรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อม ต่อโครงข่ายกับหัวเมืองใหญ่ภายในประเทศ ญี่ปุ่นด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.